Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 299

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2017

HEL 2018-010961 T 07 01 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusten vertailun vuodelta 2017.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Juha Nyman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 70198

juha.nyman(a)hel.fi

Liitteet

1

Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon kustannuksista vuonna 2017

2

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2017 Kuntaliitto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Johtava erityissuunnittelija Kaisa Pasanen on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Suomen Kuntaliitto on koonnut tiedot suurten kaupunkien terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuodesta 1996 alkaen. Vuonna 2017 vertailussa ovat mukana Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Oulu, Pori, Tampere, Turku ja Vantaa. Tämän asian liitteenä 1 on ”Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2017”, johon on koottu tietoja Helsingin kustannuksista ja verrattu niitä muiden kuntien kustannuksiin sekä edelliseen vuoteen. Raportti ”Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2017” on liitteenä 2.

Suurten kaupunkien kustannusvertailun tietojen keruussa ja tietojen kokoamisessa on pyritty terveydenhuollon kustannusten vertailukelpoisuuteen. Terveydenhuollon lisäksi kustannusten vertailu käsittää sosiaalitoimen ympärivuorokautisen hoidon (vanhainkodit ja tehostettu palveluasuminen) ja kotihoidon (ei lapsiperheiden kotihoitoa). Kustannukset on ikävakioitu ja edellisten vuosien kustannukset on deflatoitu.

Helsingin terveydenhuollon kokonaiskustannukset vuonna 2017 olivat yhteensä 1,43 miljardia euroa. Reaalikustannusten (palkka- ja hintatason kehityksen kustannus poislaskettuna) nousu edellisestä vuodesta oli Helsingissä vertailun toiseksi vähäisintä, 0,3 %. Helsingin terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset asukasta kohti olivat vertailukuntien neljänneksi pienimmät 2 275 €/asukas (edellisenä vuonna deflatoituna 2 269 €/asukas).

Helsingin kaupunkistrategian 2017−2021 mukaan Helsinki tavoittelee yksikkökustannuksissa muiden suurten kaupunkien keskiarvoa. Terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset olivat Oulussa, Kuopiossa, Kouvolassa, Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä Helsingin kustannuksia korkeammat. Helsingin terveydenhuollon kustannukset olivat vertailun neljänneksi matalimmat kun ne edellisenä vuonna olivat viidenneksi matalimmat. Kustannukset olivat Helsinkiä alhaisemmat Espoossa, Vantaalla ja Porissa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Juha Nyman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 70198

juha.nyman(a)hel.fi

Liitteet

1

Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon kustannuksista vuonna 2017

2

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2017 Kuntaliitto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566