Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 298

Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen suoritteiden ja kustannusten vertailu vuonna 2017

HEL 2018-010954 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen suoritteiden ja kustannusten vertailun vuodelta 2017.

Käsittely

Johtava erityissuunnittelija Kaisa Pasanen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyssä. Häntä kuultiin samassa yhteydessä myös suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannuksia vuonna 2017 koskevassa asiassa (tämän pöytäkirjan § 299).

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Kaisa Pasanen, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 310 24222

kaisa.pasanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kuusikko-raporttien tiivistelmä ja analyysi 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Johtava erityissuunnittelija Kaisa Pasanen on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Kuusikkokuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen vertailussa ovat mukana Suomen kuusi väkiluvultaan suurinta kaupunkia Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku. Kuusikko-raporteissa vertaillaan tietoja kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmääristä, suoritteista, henkilöstöstä ja kustannuksista. Tiedot on koottu pääasiassa kuntien omista tietojärjestelmistä ja tilinpäätöksistä. Vuonna 2018 on julkaistu kuusi vuoden 2017 sosiaali- ja terveyspalveluja koskevaa raporttia: vammaispalvelujen, aikuissosiaalityön, lastensuojelun, päihde- ja mielenterveyspalvelujen sekä vanhuspalvelujen raportti.

Liitteessä 1 esitellään Kuusikko-raporttien pohjalta keskeisimmät havainnot Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmääristä, suoritteista ja kustannuksista vuonna 2017 verrattuna Espoon ja Vantaan tietoihin sekä kuusikkokuntien keskiarvoihin. Raportissa kiinnitetään huomiota erityisesti muutoksiin ja poikkeamiin edelliseen vuoteen sekä muihin pääkaupunkiseudun kuntiin verrattuna.

Kuusikko-raporttien perusteella tehdyt analyysit ja johtopäätökset otetaan huomioon valmisteltaessa esitystä toimialan käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2019.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Kaisa Pasanen, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 310 24222

kaisa.pasanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kuusikko-raporttien tiivistelmä ja analyysi 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566