Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 310

Suomen Pakolaisapu ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2016 myönnetyn avustuksen takaisinperintäpäätöksestä

HEL 2015-008334 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Suomen Pakolaisapu ry:n oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2016 myönnetyn avustuksen takaisinperintäpäätöksestä 25.9.2018, § 242.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 43547

armi.vaden(a)hel.fi

Liitteet

1

Suomen Pakolaisapu oikaisuvaatimus ilman allekirjoitusta

2

Kaupungin avustusohjeet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suomen Pakolaisapu ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Virastopäällikkö myönsi (18.12.2015, § 208) Suomen Pakolaisapu ry:lle 4 000 euroa avustusta vuodelle 2016 käytettäväksi Helsingissä asuviin maahanmuuttajiin kohdennetun vertaisryhmäntoiminnan ohjaajien palkkoihin. Avustuspäätöksessä mainittiin, että rahoitus tulee käyttää vuoden 2016 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti (25.9.2018, § 242) periä Suomen Pakolaisapu ry:ltä takaisin vuodelle 2016 myönnettyä avustusta 2 794,63 euroa, koska tämä osa avustusta oli siirretty seuraavalle vuodelle avustuspäätöksen vastaisesti.

Suomen Pakolaisapu ry. teki takaisinperintäpäätöksestä oikaisuvaatimuksen, joka on esityslistan tämän asian liitteenä 1.

Oikaisuvaatimuksessa takaisinperintää pidetään kohtuuttomana ja siinä pyydetään, että päätös vuodelle 2016 myönnetyn avustuksen takaisinperinnästä kumotaan.

Perusteluina esitetään, että yhdistys on raportoinut avustuksen käytöstä pyydetyn aikataulun mukaisesti, organisaatiouudistuksesta ja henkilövaihdoksesta johtuen tieto avustuksen ehdoista ei ollut siirtynyt eteenpäin, avustus käytettiin myönnettyyn tarkoitukseen seuraavana vuonna ja kirjanpidot vuosilta 2016 ja 2017 on suljettu.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet (12.12.2011) ovat esityslistan tämän asian liitteenä 2. Ohjeiden kohdan 10.4 mukaan siinä tapauksessa, että avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei ole noudatettu, on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin, jollainen voi olla jo suoritetun avustuksen takaisinperintä. Tästä syystä päätös avustuksen osittaisesta takaisinperinnästä oli ohjeen mukainen. Takaisinperittävää summaa voidaan pitää kohtuullisena, koska yhdistyksen saamat avustukset kotimaan toimintaan vuonna 2016 tilinpäätöksen perusteella olivat runsaat 1,4 milj. euroa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät muuta sitä seikkaa, että osaa avustuksesta ei käytetty sen kalenterivuoden aikana, jolle se myönnettiin. Avustuksensaajan vastuulla on noudattaa avustuksen ehtoja kaikissa tilanteissa.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole myöskään esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 43547

armi.vaden(a)hel.fi

Liitteet

1

Suomen Pakolaisapu oikaisuvaatimus ilman allekirjoitusta

2

Kaupungin avustusohjeet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suomen Pakolaisapu ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut

Talouden tuki

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2018 § 242

HEL 2015-008334 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti periä takaisin vuodelle 2016 myönnettyjä avustuksia seuraavasti:

- Helsingin liikennealan eläkeläiset ry:ltä 1 200,00 euroa muuhun kuin myönnettyyn tarkoitukseen käytetyn avustuksen

- Somaliland Development ry:ltä 2 000 euroa, koska avustuksen käyttöselvitystä ei ole toimitettu

- Suomen Pakolaisapu ry:ltä 2 794,63 euroa, koska tämä osa avustusta on siirretty seuraavalle vuodelle avustuspäätöksen vastaisesti.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Kirsi Haarala, suunnittelija, puhelin: 310 21517

kirsi.haarala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566