Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 301

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarviomäärärahojen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohdan ylitysoikeus

HEL 2018-010336 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2018 talousarviomäärärahoja saadaan ylittää seuraavasti:

- talousarviokohta 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, ylitysoikeus 14 milj. euroa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion noudattamisohjeiden mukaan määrärahojen ylitysoikeusesitysten tulee olla kaupunginkansliassa 30.11.2018 mennessä. Nyt esitettävä ylitysoikeusesitys pohjautuu HUS:n toiminnan ja talouden viralliseen toteutumisennusteeseen 31.8.2018 tilanteessa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohdan arvioidaan ylittyvän noin 14 milj. eurolla. Ylityksessä on huomioitu HUS:n valtuuston kesällä päättämä ylijäämän palautus kunnille, mikä Helsingin osalta merkitsee noin 11 milj. euron hyvityslaskua vuodelle 2018. Lisäksi HUS:n 31.8.2018 ennusteessa on arvioitu loppuvuoden ylijäämän palautuksen olevan noin 12 milj. euroa, jolloin ylijäämän palautus koko vuodelle on noin 23 milj. euroa. Ilman palautusta ylitys olisi noin 37 milj. euroa.

Sekä Helsingille tuotetun HUS:n palvelutuotannon määrä että laskutus ovat olleet talousarviossa arvioitua suurempia. Tammi-elokuun 2018 HUS:n laskutus Helsingille on ollut 0,7 % edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa suurempi ja 1,4 % talousarviota suurempi. Lähetteiden määrä Helsingin terveysasemilta (työnjaon muutokset huomioituna) on kasvanut samaan aikaan ainoastaan 1,3 %. Palvelutuotannon kysynnän, määrän ja laskutuksen muutokset vastaavat muun muassa väestönkasvun ja ikääntymisen aiheuttamaa palvelutarpeen kasvua. 

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566