Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/14

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 309

Sosiaali- ja terveystoimialan hankintavaltuuksien päivittäminen

HEL 2017-005240 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä hankintoihin liittyvän toimivallan siirtämisen esityksen liitteen mukaisesti 7.1.2019 alkaen kumoten edellisen päätöksen § 334 (12.12.2017).

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Julia Hyvärinen, hankintalakimies, puhelin: 310 21831

julia.hyvarinen(a)hel.fi

Tuomas Riihivaara, vastaava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankintavaltuudet 7.1.2019 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän 13.6.2018 (§ 174) hallintosäännön mukaan toimialalautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta).

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä hankintoihin liittyvän toimivallan siirtämisen esitetyn liitteen mukaisesti 7.1.2019 alkaen kumoten edellisen päätöksen § 334 (12.12.2017).

Hankintavaltuuksissa on huomioitu päivystysintegraation ja välinehuollon siirtymisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS:iin) aiheuttamat viranhaltijoiden vakanssien muutokset ja siirtymät, minkä vuoksi uusia hankintavaltuuksia noudatetaan 7.1.2019 alkaen.

Sosiaali- ja terveystoimialan palveluja on myös uudistettu vuoden 2018 aikana (esim. kaupunginsairaalan ja kuntoutuksen osaamiskeskuksen yhdistyminen Helsingin sairaalaksi ja HelppiSeniori -toiminnan aloittaminen) ja uudistetaan vuoden 2019 alusta (psykiatria- ja päihdepalvelujen uudistaminen), mitkä ovat aiheuttaneet tarpeita viranhaltijoiden nimikemuutoksiin. Nämä muutokset on huomioitu 7.1.2019 voimaan tulevissa hankintavaltuuksissa. Lisäksi eräitä hankintavaltuuksia on poistettu virkojen muututtua toimiksi.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Julia Hyvärinen, hankintalakimies, puhelin: 310 21831

julia.hyvarinen(a)hel.fi

Tuomas Riihivaara, vastaava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankintavaltuudet 7.1.2019 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2017 § 334

HEL 2017-005240 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kumota hankintoihin liittyvän toimivallan siirtämisestä 19.9.2017 tekemänsä päätöksen (§ 255) ja muuttaa liitteessä 1 mainittujen viranhaltijoiden hankintavaltuuksia seuraavasti:

1) Toimialatasoiset viranhaltijoiden hankintavaltuudet:

Tietohallintopäällikölle on kirjattu enintään 500 000 euron hankintavaltuus muiden palvelujen ja tavaroiden hankintaan, joka on tarkemmin määritelty puhelinvaihteen palveluiksi ja tietojärjestelmäpalveluiksi. Määrittely muutetaan muotoon "Puhelinvaihteen palvelut, tietohallintoon liittyvät tietojärjestelmä-, palvelu-, lisenssi- ja tavarahankinnat".

2) Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden hankintavaltuudet:

Viranhaltijoiden hankintavaltuuksista poistetaan keskitettyjen palvelujen päällikölle määrätty enintään 5 000 euron hankintavaltuus muiden palvelujen ja tavaroiden hankintoihin.

3) Toimialan hallinnon hankintavaltuudet:

Toimialan tukipalvelupäällikön hankintavaltuuksia muutetaan tavarahankintojen osalta siten, että toimialatasoisiin hankintavaltuuksiin lisätään välinehuollon ja muut yksikön toiminnan edellyttämät tavarahankinnat.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukaiset sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuudet, jotka pysyvät muilta osin ennallaan.

19.09.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tuomas Riihivaara, vastaava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Jukka Harno, hankintalakimies, puhelin: 310 43096

jukka.harno(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 22.05.2017 § 102

HEL 2017-005240 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti siirtää hankintojen toimivaltaa liitteessä esitetyllä tavalla sosiaali- ja terveystoimialalla 1.6.2017 alkaen 31.5.2018 saakka.

Samalla kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti, että liitteessä mainitut viranhaltijat voivat tehdä toimialan hankintoja siirretyn toimivallan mukaisesti ennen 1.6.2017.

15.05.2017 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu-Pekka Polttila, hankintapäällikkö, puhelin: 310 71612

hannu-pekka.polttila(a)hel.fi

Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566