Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/17

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 312

Oikaisuvaatimus yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinnasta (Savonlinnan FysioKulma Oy)

HEL 2018-009561 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä Savonlinnan Fysiokulma Oy:n oikaisuvaatimuksen korjata sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan päätöstä 39 §, 20.8.2018 yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinnan, tuoteryhmän 3 (yksilölliset tukipohjalliset) osalta.

Oikaisupäätöksen seurauksena sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden tuoteryhmästä 3 (yksilölliset tukipohjalliset) seuraavat tarjoukset:

1. HALTIJA Group Oy
2. Suomen Ortotiikka ja Protetiikka Oy 
3. Savonlinnan Fysiokulma Oy 
4. Meilahden ortopediatekniikka 
5. Respecta Oy.

Muilta osin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan päätös 39 §, 20.8.2018 pysyy voimassa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tuomas Ikävalko, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 6639684

tuomas.ikavalko(a)hel.fi

Liitteet

1

vertailutaulukko

2

Oikaisuvaatimus, päätös 20.8.2018 § 39, hankintaoikaisu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottajat

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Kuntoutussunnittelijat

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankinta-asiantuntijat

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

 

Esittelijän perustelut

Savonlinnan FysioKulma Oy on tehnyt hankintaoikaisuvaatimuksen 10.9.2018 sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan päätökseen 39 §, 20.8.2018 (HEL 2018-004505).

Hankintapäätöksen tuoteryhmässä 3 (yksilölliset tukipohjalliset) Savonlinnan FysioKulma Oy:n tarjous on virheellisesti sijoitettu tuoteryhmään 2B (ortopediset jalkineet – yksilöllisesti valmistetut), vaikka tarjouksen mukainen sijaintipaikka olisi pitänyt olla tuoteryhmä 3.

Hankintapäätöksen oikaisuvaatimuksessa esitetään: "Pyydämme kohteliaammin tarkistamaan tämän asian ja tarvittaessa muuttamaan päätöksen kohdaltamme".

Virhe on todennettu ja lautakunta hyväksyy Savonlinnan Fysiokulma Oy:n oikaisuvaatimuksen tuoteryhmän 3 (yksilölliset tukipohjalliset ) osalta. Tuoteryhmän 3 etusijaisuusjärjestystä muutetaan vastaamaan korjattua tilannetta. Ohessa (liite 1) on vertailutaulukko korjauksen jälkeen.

Kaikille tuoteryhmään 3 tarjouksen jättäneille lähetettiin kuulemispyyntö oikaisuvaatimusasiassa. Kirjallisessa kuulemisessa varattiin 14 vuorokautta aikaa vastauksen jättämiselle ja vastaukset tuli lähettää 7.11.2018 mennessä. Määräaikaan mennessä ei ole saapunut viestejä, joissa halutaan asiaa kommentoida.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tuomas Ikävalko, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 6639684

tuomas.ikavalko(a)hel.fi

Liitteet

1

vertailutaulukko

2

Oikaisuvaatimus, päätös 20.8.2018 § 39, hankintaoikaisu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottajat

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Kuntoutussunnittelijat

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankinta-asiantuntijat

Esitysteksti

Tiedoksi

Palveluntuottajat

Kuntoutussunnittelijat

Hankinta-asiantuntijat

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566