Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/19

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 314

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavia sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemiä päätöksiä:

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 7.11.2018

152 § Sosiaali- ja terveystoimialan tuloksetta perittyjen palkkasaatavien poistaminen vuoden 2018 taseesta ja kirjaaminen vuoden 2018 menoksi

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 11.11.2018

153 § Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen projektiryhmän asettaminen

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 14.11.2018

155 § Kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden päiväaikaisen toiminnan palvelujen hankinta

156 § Kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden asumispalvelujen hankinta

157 § Sosiaali- ja terveystoimialan tutkimus- ja kehittämisverkoston (TUKE) lakkauttaminen

158 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Asumiskoti Pyry, terveys- ja sosiaalipalvelut Oy (Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 16.11.2018

160 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Asumiskoti Tuuli (Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

161 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Tuisku Oy, Asumiskoti Tuuli (Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.).

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Tiina Mäki

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566