Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 302

Kolmen lahjoitusrahaston voittovarojen jakaminen vähävaraisille henkilöille sosiaali- ja terveystoimialalla vuonna 2018

HEL 2018-002656 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kohdentaa vuonna 2018 Huoltotoimen lahjoitusrahaston, Alma Liljeblads fond för pauvres Honteux -nimisen rahaston ja Lastensuojelutyön lahjoitusrahaston voittovaroja yhteensä 23 306,82 euroa rahastojen sääntöjen mukaisesti liitteissä 2−4 mainituille henkilöille.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Kirsi Haarala, suunnittelija, puhelin: 310 21517

kirsi.haarala(a)hel.fi

Liitteet

1

Talous- ja suunnitteluosaston kirje 27.2.2018

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginkanslian varainhallinta

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hoidettavana on lahjoitusrahastoja, joiden varojen ylijäämästä sosiaali- ja terveystoimiala saa vuosittain käytettäväkseen voittovaroja kahdeksan rahaston säännöissä määriteltyihin tarkoituksiin. Tämä esitys koskee kolmea rahastoa. Viiden muun rahaston voittovarojen käytöstä sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt 8.5.2018 (§ 135) ja 14.8.2018 (§ 187).

Sosiaali- ja terveystoimen ammattihenkilöt ovat arvioineet, että liitteissä 2−4 mainitut voittovarojen saajat täyttävät rahastojen säännöissä määritellyt edellytykset. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan ja nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan kanssa sovitulla tavalla sosiaalityöntekijöitä pyydettiin etsimään jakoperusteiden mukaisia henkilöitä omista asiakkaistaan. Etukäteen tehdyn jaottelun ja kiintiöiden mukaan varmistettiin, että henkilöitä etsitään tasapuolisesti kaupungin kaikilta alueilta sosiaalityön eri toimintamuodoista. Työntekijät varmistivat asiakkailta etukäteen suostumuksen vastaanottaa avustus pankkitililleen. Tämän menettelyn jälkeen voittovaroja jäi jonkin verran kohdentamatta. Näiden varojen vastaanottajat etsittiin elintarvikejakelun asiakkaista sosiaalityöntekijän avulla.

Seuraavassa esitetään voittovarojen käyttö rahastoittain:

Huoltotoimen lahjoitusrahaston voittovarojen ylijäämästä jaetaan vuosittain enintään puolet avustuksina vähävaraisille henkilöille. Käytettävissä olevat varat 6 353,19 euroa esitetään jaettaviksi liitteessä 2 mainituille 29 henkilölle.

Alma Liljeblads fond för pauvres Honteux -nimisen rahaston voittovarojen ylijäämästä jaetaan vuosittain enintään puolet joulun aikaan avustuksina vähävaraisille, iäkkäille ja sivistyneistöön kuuluville henkilöille. Käytettävissä olevat varat 16 914,42 euroa esitetään kohdennettaviksi liitteessä 3 mainituille 70 henkilölle.

Lastensuojelutyön lahjoitusrahaston voittovarojen ylijäämästä jaetaan vuosittain enintään puolet kaupungin vähävaraisten lasten hyväksi niissä tapauksissa, joissa kaupungin varoja ei ole tarkoitukseen käytettävissä. Käytettävissä olevat varat 39,21 euroa esitetään kohdennettavaksi liitteessä 4 mainitulle henkilölle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lahjoitusrahastojen voittovarat on tarkoitettu yksityisten vähävaraisten henkilöiden taloudelliseen avustamiseen. Osaltaan ne täydentävät perusturvaa ja edistävät kansanterveystyötä, joten niillä voidaan katsoa olevan vähävaraisten helsinkiläisten hyvinvointiin ja terveyteen kohdistuvia myönteisiä vaikutuksia.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Kirsi Haarala, suunnittelija, puhelin: 310 21517

kirsi.haarala(a)hel.fi

Liitteet

1

Talous- ja suunnitteluosaston kirje 27.2.2018

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginkanslian varainhallinta

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.08.2018 § 187

HEL 2018-002656 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kohdentaa vuonna 2018 Mikko ja Lyyli Lehikoisen rahaston, Helena Kristina Åkermanin rahaston, Charlotte Askolinin rahaston sekä Kalle Nestor Koskelan rahaston voittovaroja yhteensä 2 247,03 euroa jäljempänä mainituille palvelutaloille ja toimintayksiköille.

08.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Kirsi Haarala, suunnittelija, puhelin: 310 21517

kirsi.haarala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566