Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

11.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 213

Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Samalla lautakunta päätti asioiden käsittelyjärjestyksen muutoksesta siten, että asiana 3 käsiteltiin esityslistan asia 8 ja asiana 4 esityslistan asia 12, jonka jälkeen asiat käsiteltiin esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Käsittely

Kaupunginepidemiologi Hannele Kotilainen, ylihoitaja Liisa Luhtasela ja työhyvinvointiasiantuntija Anne Heikkilä olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa väestön ja sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön influenssarokotuksia koskevassa asiassa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset tai muut tiedotusluontoiset asiat (asiakirjat nähtävänä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa):

Väestön ja sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön influenssarokotukset. Kaupunginepidemiologi Hannele Kotilainen, ylihoitaja Liisa Luhtasela ja työhyvinvointiasiantuntija Anne Heikkilä ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566