Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/18

 

11.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 229

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavia sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemiä päätöksiä:

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 29.8.2018

125 § Henkilökohtaisen avun työnantajamallin ohjausryhmän asettaminen

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 31.8.2018

126 § Henkilöstö- ja kehittämispalvelupäällikön viran nimikkeen muuttaminen henkilöstö- ja kehittämispalveluissa

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 6.9.2018

127 § Työnohjauspalvelujen hankinta

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 7.9.2018

128 § Määräys huollon tarpeen selvittämisestä HelppiSeniorin pohjoisen asiakasohjauksen sosiaalityöntekijöille

129 § Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta - yleinen osa 2018.

Käsittely

Esteelliset: sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Tiina Mäki

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

hallintojohtaja

Tiina Mäki

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566