Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

11.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 219

Lääkkeiden annosjakelun ja kuljetuksen hankinta kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaille

HEL 2018-004551 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kotihoitopäällikkö Sanna Numminen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Jäsen Seija Muurinen pyysi asian pöydälle.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tuomas Ikävalko, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 6639684

tuomas.ikavalko(a)hel.fi

Sanna Numminen, kotihoitopäällikkö, puhelin: 0403340591

sanna.numminen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

A. vahvistaa esityslistalla esitetyin perustein tarjouskilpailutuksen periaatteet, joilla kilpailutetaan lääkeannosjakelu- ja toimituspalvelut seuraavalle sopimuskaudelle.

B. oikeuttaa toimialajohtajan:
- tekemään hankinnasta päätöksen
- päättämään optiokauden käyttöönotosta
- allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset
- päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

 

Esittelijän perustelut

Kotihoitopäällikkö Sanna Numminen on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hankintavaltuudet

Kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta päättää ja hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää toimialan hankinnoista, lukuun ottamatta osakkeita.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.12.2017 § 334 päättänyt sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että toimialajohtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 1 000 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa toimialajohtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 1 000 000 euroa.

Hankinnan taustaa

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan lääkkeiden koneellisen ja manuaalisen (ns. dosettijako) annosjakelun palveluiden nykyinen sopimuskausi päättyy 31.12.2018. Pääosa palvelusta koskee koneellisen annosjakelun palvelua. Palvelu on terveydenhuoltolaissa määriteltyä sairaanhoitopalvelua. Lääkkeiden annosjakelun palveluja hankitaan kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaille, joilla on todettu tarve lääkkeiden annosjakeluun ja se on merkitty palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.

Hankintamenettely ja valinnan perusteet

Tarjouspyynnössä ja sen palvelukuvauksessa asetettujen laadullisten vähimmäisvaatimusten nähtiin takaavan hankittavalle palvelulle riittävän korkeatasoisen laatutason, joten tarjousvertailussa vertailuperusteena oli halvin hinta.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjousten vertailuperusteet sekä esitetty tarjoajalle että tarjoukselle asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset (kelpoisuusvaatimukset), joiden on ehdottomasti
täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista. Puitejärjestelyyn hyväksytään niin monta tarjoajaa, että arvioitu palveluntarve saadaan täytettyä. Arvio puitejärjestelyyn valittavien palveluntuottajien määrästä käy ilmi tarjouspyynnöstä.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän esityksen liitteinä. Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internetosoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä.

Tehtävät sopimukset

Palvelu kilpailutetaan kahden (2) vuoden sopimuskaudelle. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.1.2019. Perussopimuskauden jälkeen on mahdollista, Tilaajan niin päättäessä, jatketaan sopimusta  kahdella (2) vuodella.

Sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perusteltua.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu hankkimaan tiettyä määrää palvelua, vaan hankkii palvelun tarpeen mukaisesti.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tuomas Ikävalko, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 6639684

tuomas.ikavalko(a)hel.fi

Sanna Numminen, kotihoitopäällikkö, puhelin: 0403340591

sanna.numminen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

2

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

3

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

4

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

5

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

hankintapalvelut

Esitysteksti

kotihoito

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566