Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

11.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 221

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien ehdotusta yli 75-vuotiaiden joukkoliikennelipun voimassaoloajan pidentämisestä kolmeen tuntiin

HEL 2017-006088 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Arja Karhuvaaran ym talousarvioaloitteesta koskien ehdotusta yli 75-vuotiaiden joukkoliikennelipun voimassaoloajan pidentämisestä kolmeen tuntiin:

”Ikäihmisten mahdollisuuksia liikkua kodin ulkopuolella ja elää toimintakykyistä ja kokemusrikasta elämää tuetaan Helsingin kaupunkistrategiaan kirjatun liikkumisohjelman yhteydessä. Liikkumisohjelma on yksi kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärkihankkeista. Ohjelman valmistelussa huomioidaan muun muassa ikääntyneiden arkiliikkumisen ja toimintakyvyn tukeminen sekä erityistä tukea tarvitsevat kaupunkilaiset.

Myös stadin ikäohjelman tavoitteena on tukea iäkkäiden toimintakykyä niin, että kotona asuminen on mahdollista. Julkisten liikennevälineiden käytön tukeminen antaa iäkkäille mahdollisuuksia liikkua kodin ulkopuolella ja tukee näin toimintakykyä. HSL-lipun voimassaoloajan pidentäminen ehdotettuun kolmeen tuntiin lisäisi ikääntyneiden taloudellisia mahdollisuuksia osallistua muun muassa vanhusten palvelukeskusten harraste-, kulttuuri- ja liikuntaryhmiin, kiireettömään ruokailuun palvelukeskuksessa ja muihin asiointikäynteihin esimerkiksi terveyskeskuksessa.

Joukkoliikennettä ja sen lippujärjestelmää hallinnoi pääkaupunkiseudulla Helsingin seudun liikenne (HSL). Ikäihmisten joukkoliikennelipun voimassaoloajan pidentämisen mahdollisuus nykyisessä lippujärjestelmässä ja ehdotuksen vaikutukset joukkoliikennemaksuihin tulee arvioida Helsingin seudun liikenteessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että Helsinki pyrkii eri keinoin, mm. joukkoliikennelipun voimassaolon pidentämisellä, edistämään ikääntyvien kaupunkilaisten liikkumismahdollisuuksia.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategian mukaan kaikkein haavoittuvimpien ikäryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomioita. Ehdotettu HSL-lipun voimassaoloajan pidennys tukisi ikääntyneiden taloudellisia mahdollisuuksia aktiiviseen osallisuuteen, toimintakyvyn ylläpitoon sekä kokemusrikkaaseen ja laadukkaaseen elämään."

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Seija Muurinen: Lisätään lausunnon viimeiseksi kappaleeksi ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että Helsinki pyrkii eri keinoin, mm. joukkoliikennelipun voimassaolon pidentämisellä, edistämään ikääntyvien kaupunkilaisten liikkumismahdollisuuksia."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Vastaehdotus 2:
Jäsen Sakari Männikkö: Lisätään lautakunnan päätökseksi: Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta kehottaa harkitsemaan joukkoliikennelipun voimassaoloajan pidentämistä kuuteen tuntiin. Tällä mahdollistetaan paremmin yli 75-vuotiaiden kiireetön omatoiminen asiointi.

Vastaehdotus 2 raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Seija Muurinen): Lisätään lausunnon viimeiseksi kappaleeksi ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että Helsinki pyrkii eri keinoin, mm. joukkoliikennelipun voimassaolon pidentämisellä, edistämään ikääntyvien kaupunkilaisten liikkumismahdollisuuksia."

Jaa-äänet: 1
Ahto Apajalahti

Ei-äänet: 12
Heidi Ahola, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Sami Heistaro, Kati Juva, Seija Muurinen, Sakari Männikkö, Sanna-Mari Oranen, Matias Pajula, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Seija Muurisen vastaehdotuksen äänin 12 - 1.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi

Liitteet

1

Karhuvaara Arja ym. talousarvioaloite Kvsto 17.5.2017 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Arja Karhuvaaran ym talousarvioaloitteesta koskien ehdotusta yli 75-vuotiaiden joukkoliikennelipun voimassaoloajan pidentämisestä kolmeen tuntiin:

”Ikäihmisten mahdollisuuksia liikkua kodin ulkopuolella ja elää toimintakykyistä ja kokemusrikasta elämää tuetaan Helsingin kaupunkistrategiaan kirjatun liikkumisohjelman yhteydessä. Liikkumisohjelma on yksi kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärkihankkeista. Ohjelman valmistelussa huomioidaan muun muassa ikääntyneiden arkiliikkumisen ja toimintakyvyn tukeminen sekä erityistä tukea tarvitsevat kaupunkilaiset.

Myös stadin ikäohjelman tavoitteena on tukea iäkkäiden toimintakykyä niin, että kotona asuminen on mahdollista. Julkisten liikennevälineiden käytön tukeminen antaa iäkkäille mahdollisuuksia liikkua kodin ulkopuolella ja tukee näin toimintakykyä. HSL-lipun voimassaoloajan pidentäminen ehdotettuun kolmeen tuntiin lisäisi ikääntyneiden taloudellisia mahdollisuuksia osallistua muun muassa vanhusten palvelukeskusten harraste-, kulttuuri- ja liikuntaryhmiin, kiireettömään ruokailuun palvelukeskuksessa ja muihin asiointikäynteihin esimerkiksi terveyskeskuksessa.

Joukkoliikennettä ja sen lippujärjestelmää hallinnoi pääkaupunkiseudulla Helsingin seudun liikenne (HSL). Ikäihmisten joukkoliikennelipun voimassaoloajan pidentämisen mahdollisuus nykyisessä lippujärjestelmässä ja ehdotuksen vaikutukset joukkoliikennemaksuihin tulee arvioida Helsingin seudun liikenteessä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategian mukaan kaikkein haavoittuvimpien ikäryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomioita. Ehdotettu HSL-lipun voimassaoloajan pidennys tukisi ikääntyneiden taloudellisia mahdollisuuksia aktiiviseen osallisuuteen, toimintakyvyn ylläpitoon sekä kokemusrikkaaseen ja laadukkaaseen elämään."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.8.2018 mennessä sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ja 18:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa ehdotetaan yli 75-vuotiaiden joukkoliikennelipun voimassaoloajan pidentämistä nykyisestä 1h 10 minuutista 3 tuntiin. Teknisten syiden vuoksi lausuntoa ei ollut mahdollista antaa määräajassa. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi

Liitteet

1

Karhuvaara Arja ym. talousarvioaloite Kvsto 17.5.2017 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566