Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

11.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 222

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloitteesta NYT-liikunnan jatkon turvaamisen puolesta

HEL 2018-003218 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloitteesta NYT-liikunnan jatkon turvaamisen puolesta:

"Liikkumisen edistäminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy on määritelty kaupunkistrategian kärkihankkeiksi valtuustokaudelle 2017–2021. NYT-liikunta tukee kärkihankkeiden tavoitteita edistämällä nuorten liikkumista sekä toiminta- ja työkykyä. Vuosina 2013–2017 erillismäärärahalla toteutettu NYT-liikunta vakinaistettiin Helsingin kaupungin toiminnaksi vuoden 2018 alussa ja palvelun tuottamisesta ja rahoituksesta vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

Sosiaali- ja terveystoimialalla tehdään yhteistyötä NYT-liikunnan kanssa muun muassa nuorten sosiaalityössä, opiskeluterveydenhuollossa sekä työttömien terveyspalveluissa. Esimerkiksi Ohjaamon ja nuorten työvoiman palvelukeskuksen (TYP:n) asiakkaita on ohjattu NYT-liikunnan liikuntaneuvontaan, josta on mahdollista saada henkilökohtainen liikuntasuunnitelma ja ohjeet sen toteuttamiseen. Lisäksi terveystarkastuksista on ohjattu NYT-liikunnan pariin liikkumattomia tai muuten riskiryhmiin kuuluvia nuoria. Yhteistyössä NYT-liikunnan kanssa on järjestetty tempauksia esimerkiksi oppilaitosten hyvinvointipäivillä ja erilaisissa hanketapahtumissa. NYT-liikunta on myös yksi kutsuntojen toimija Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen psykososiaalista tukea nuorille miehille tarjoavan Aikalisä! -toimintamallin ohella.

Sosiaali- ja terveystoimialan nuorten palveluissa ja aikuissosiaalityössä on mahdollista tukea taloudellisesti asiakkaana olevien nuorten harrastusmenoja. Tällä hetkellä maksuton NYT-liikunta on matalan kynnyksen liikuntapalvelu, joka on kohdennettu kaikille 15–29-vuotiaille nuorille. Sen avulla voidaan tavoittaa nuoria, joilla on tuen tarvetta, mutta jotka eivät muuten hakeutuisi palvelujen piiriin. Lisäksi NYT-liikunta saattaa luontaisesti yhteen erilaisessa asemassa olevat nuoret erottelematta heitä esimerkiksi koulutus- tai työtilanteen perusteella.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää NYT-liikuntaa tärkeänä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintamuotona. Lautakunta kannattaa sen jatkamista osana kaupungin matalan kynnyksen palveluja.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Liikkuminen tukee kokonaisvaltaisesti terveyttä ja hyvinvointia. Yhdenvertaisten liikkumismahdollisuuksien avulla voidaan vähentää terveys- ja hyvinvointieroja sekä ehkäistä syrjäytymistä."

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Säde Pitkänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 47380

sade.pitkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite NYT-liikunnan jatkon turvaamisen puolesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan ja 23 muun valtuutetun tehtyyn talousarvioaloitteeseen 28.8.2018 mennessä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 28.8.2018 mennessä. Teknisten syiden vuoksi lausuntoa ei ollut mahdollista antaa määräajassa. Aloitteesta ovat antaneet lausunnon kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.8.2018 (§ 149) ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.8.2018 (§ 151).

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Säde Pitkänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 47380

sade.pitkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite NYT-liikunnan jatkon turvaamisen puolesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566