Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

11.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 216

Helsingin kaupungin välinehuoltotoiminnan siirtyminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään

HEL 2018-009039 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

- hyväksyä omalta osaltaan Helsingin kaupungin välinehuoltotoiminnan siirtämisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidon tulosyksikön välinehuoltoon (jatkossa HUS) 7.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti sekä

- esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Käsittely

Välinehuoltopäällikkö Anneli Lintuluoto oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Anneli Lintuluoto, välinehuoltopäällikkö, puhelin: 310 47431

anneli.lintuluoto(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikkeenluovutussopimus

2

Liikkeenluovutussopimusliite 2 a Välinehuollon laitteet

3

Liikkeenluovutussopimusliite 2 b Välinehuollon irtain

4

Liikkeenluovutussopimusliite 3 Sopimukset

5

Liikkeenluovutussopimusliite 5 Tilat ja vuokrat

6

Liikkeenluovutussopimusliite 4 Helsingin kaupungin ja HUSin yhteistoimintasopimus välinehuollosta

7

Yhteistoimintasopimusliite 1 Palvelukuvaus

8

Yhteistoimintasopimusliite 2 Hintaliite

9

Yhteistoimintasopimusliite 3 Helsingin kaupungin Tietoturvallisuusliite

10

Palvelukuvausliite 1 Asiakkaat ja yhteystiedot

11

Palvelukuvausliite 2 Välinehuollon kuljetustaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Välinehuoltopäällikkö Anneli Lintuluoto on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Helsingin kaupungin välinehuoltotoimintaan kuuluvat hoitotoimenpiteissä käytettävien instrumenttien ja välineiden huolto-, puhdistus-, pakkaus- ja sterilointipalvelut Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan kohteille sekä vähäisessä määrin ulkopuolisille asiakkaille. Välinehuollon tehtävänä on lisäksi toimia asiantuntijana oman alansa kehittämis-, neuvonta- ja ohjaustehtävissä.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen perusti 19.10.2017 työryhmän selvittämään Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin välinehuoltotoiminnan mahdollista yhdistämistä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Petri Bono teki vastaavan päätöksen 26.10.2017. Työryhmä selvitti muun muassa mahdollisen yhdistämisen kustannukset ja hyödyt, välineistön huollon ja kuljetukset sekä välinehuoltojen yhdistämisen haasteet.

Välinehuoltojen yhdistämisen katsotaan vahvistavan molempia toimijoita parantamalla toiminnan tehokkuutta sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Yhdistämisen hyötynä nähtiin, että suuremmassa välinehuoltoyksikössä on yhtenäisemmät toimintatavat ja raportointijärjestelmät, mikä auttaa kehittämään ja ylläpitämään välinehuoltotoiminnan laatua. Yhdistämisen myötä toimintavarmuus paranee, kun esimerkiksi laiterikoilla tai yksittäisten henkilöiden poissaoloilla ei ole niin suurta välitöntä vaikutusta välinehuollon toimintaan.

Yhdistämisen taustalla ovat myös muutokset, joiden myötä Helsingin välinehuollon asiakkaat ovat jo yhdistyneet tai ovat yhdistymässä HUS:iin. Näitä yhdistymisiä ovat Ruskeasuon suun terveydenhuollon osittainen yhdistyminen vuonna 2017 sekä neurologian poliklinikan ja kuntoutustoiminnan yhdistyminen vuonna 2018 HUS:iin. Tulevia muutoksia ovat kaupungin päivystystoimintojen integraatio HUS:iin 7.1.2019 alkaen ja Ruskeasuon suun terveydenhuollon toiminnan suunnitteilla oleva siirtyminen pois nykyisistä tiloista.

Välinehuoltopalvelujen yhdistämisen valmistelu liikkeenluovutuksella HUS:iin aloitettiin alkuvuonna 2018. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen päätti 13.4.2018 perustaa työryhmän valmistelemaan siirtoa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Petri Bono teki vastaavan päätöksen 30.4.2018. Työryhmään nimettiin myös molempien organisaatioiden henkilöstön edustajat.

Liikkeenluovutuksessa on kysymys hallinnollisesta uudelleenjärjestelystä ja yhdistämisen tarkoituksena on järjestää välinehuollon palvelut horisontaalisena yhteistyönä. Yhdistämisen seurauksena HUS tuottaa kaupungille tämän palvelun HUS:n perussopimuksen 3 §:n 4 momentin nojalla. Yhdistämisen arvioidaan tuovan Helsingin kaupungille vuonna 2019 noin 226 000 euron ja vuonna 2020 noin 66 000 euron säästöt verrattuna vuoden 2018 arvioituun toteumaan.

Välinehuoltojen yhdistymisen jälkeen välinehuoltopalvelut jatkuvat nykyisissä toimipisteissä. HUS vuokraa luovutettavaan toimintaan liittyvät tilat Helsingin kaupungilta. Toimipisteitä keskitetään jatkossa kustannussäästöjen ja toiminnallisten hyötyjen aikaansaamiseksi.

Henkilöstön siirtyminen

Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein niin sanottuina vanhoina työntekijöinä ja henkilöstön asemaa koskeva sopimus tehdään kaupunginkanslian henkilöstöosastolla luovuttavan ja vastaanottavan työnantajan henkilöstöjärjestöjen kanssa käytävissä yhteistoimintaneuvotteluissa. Sopimus on Helsingin kaupungin henkilöstötoimikunnan käsiteltävänä 10.9.2018.

Liikkeenluovutuksen kohteena olevassa toiminnossa on tämänhetkisten tietojen mukaan 80 vakanssia nimikkeillä välinehuoltaja, osastonhoitaja ja suunnittelija. Kaikkia vakansseja ei ole täytetty ja jollain vakanssilla saattaa olla vakinainen työntekijä ja määräaikainen sijainen. Välinehuollon kaksi työntekijää jäävät sosiaali- ja terveystoimialan palvelukseen hoitamaan toimialalle kuuluvia terveydenhuollon laitteisiin liittyviä lakisääteisiä ja muita kuin välinehuoltoon kuuluvia tehtäviä, joita he ovat aikaisemminkin hoitaneet.

Koska henkilöstön siirtyminen HUS:iin toteutetaan liikkeenluovutuksena, palvelussuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle työnantajalle. Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien henkilöiden palvelussuhde on voimassa, kunnes aiemmin sovittu määräaika päättyy.

Siirtyvien työntekijöiden palvelussuhde Helsingin kaupunkiin päättyy 6.1.2019. HUS:ssa tehdään siirtyvän henkilöstön kanssa työsopimukset 7.1.2019 lukien. Henkilöstö siirtyy aikaisempia tehtäviään vastaaviin tai saman tasoisiin tehtäviin. Tehtäväjärjestelyissä otetaan huomioon toiminnan kehittämis- ja muutostarpeet.

Palvelussuhdeasunnon vuokralaisten asuminen pyritään turvaamaan kaupungin vuokra-asunnossa määräaikaisten vuokrasopimusten osalta niiden päättymiseen asti ja toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten osalta joko uudella viiden vuoden määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Asunnon vuokra määritellään uudelleen.

Yhteistoiminta

Välinehuollossa on järjestetty kunnallisessa yhteistoimintalaissa tarkoitetut toiminnan siirtämistä koskevat yhteistoimintakokoukset 7.3.2018, 7.6.2018 ja 27.8.2018. Mahdolliset henkilökohtaiset kuulemistilaisuudet järjestetään valtuuston päätöksen jälkeen.

Asiaa käsiteltiin 14.8.2018 sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstötoimikunnassa sekä sosiaali- ja terveystoimialan hallinnon henkilöstötoimikunnassa 28.8.2018.

Luovuttavan ja vastaanottavan työnantajan järjestöneuvottelu käsitteli asiaa 30.8.2018. Tämän jälkeen asiaa käsitellään 10.9.2018 kaupungin henkilöstötoimikunnassa.

HUS:ssa välinehuoltojen yhdistymistä käsitellään seuraavasti: 24.9.2018 on Hyksin yhteistoimikunnan kokous, 17.10.2018 Hyksin lautakunnan kokous ja HUS:n henkilöstötoimikunnan kokous sekä 22.10.2018 HUS:n hallituksen kokous.

Toiminnan ja omaisuuden siirto

Helsingin kaupungin ja HUS:n liikkeenluovutussopimuksessa (liite 1) sovitaan Helsingin kaupungin välinehuoltotoiminnan siirtämisestä kokonaisuudessaan HUS:lle. Luovutettava toiminta on kuvattu liikkeenluovutussopimuksen kohdassa 2.

Liikkeenluovutussopimuksen liitteissä 2 a ja 2 b käy ilmi siirtyvä omaisuus. Luovutettavaan toimintaan liittyvä korvausarvio on yhteensä noin 382 000 euroa, joka muodostuu käyttöomaisuuskorvauksesta (noin 200 000 euroa) ja investointikorvauksesta (noin 182 000 euroa). Korvaussumma vahvistuu Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen valmistuttua.

Liikkeenluovutus on huomioitu kaupungin vuoden 2019 talousarvion valmistelussa.

Jos toiminnan luovutuksesta tulisi suoritettavaksi arvonlisä- ja/tai varainsiirtoveroa, HUS sitoutuu maksamaan veroseuraamukset liikkeenluovutussopimuksen mukaisesti.

Kaupungin välinehuollon siirtyminen HUS:lle toteutetaan liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti ehdolla, että tarvittavat päätökset tullaan tekemään.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 14 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää perusterveydenhuollon jonkin osa-alueen ja erikoissairaanhoidossa jonkin erikoisalan sekä tietyn, suuruudeltaan merkittävän väestönosan joidenkin terveyspalvelujen tuottamisen aloittamisesta ja lopettamisesta kaupungin omana toimintana.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupungin välinehuollon yhdistäminen liikkeenluovutuksella HUS:n Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidon tulosyksikön välinehuoltoon varmistaa ja parantaa välinehuollon toimintavarmuutta. Näin ollen muutos hyödyttää asiakasta/potilasta hänen käyttäessään terveydenhuollon palveluja. Edellä todetun arvioidaan vaikuttavan myönteisesti terveyspalveluja käyttävien terveyteen ja hyvinvointiin.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Anneli Lintuluoto, välinehuoltopäällikkö, puhelin: 310 47431

anneli.lintuluoto(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikkeenluovutussopimus

2

Liikkeenluovutussopimusliite 2 a Välinehuollon laitteet

3

Liikkeenluovutussopimusliite 2 b Välinehuollon irtain

4

Liikkeenluovutussopimusliite 3 Sopimukset

5

Liikkeenluovutussopimusliite 5 Tilat ja vuokrat

6

Liikkeenluovutussopimusliite 4 Helsingin kaupungin ja HUSin yhteistoimintasopimus välinehuollosta

7

Yhteistoimintasopimusliite 1 Palvelukuvaus

8

Yhteistoimintasopimusliite 2 Hintaliite

9

Yhteistoimintasopimusliite 3 Helsingin kaupungin Tietoturvallisuusliite

10

Palvelukuvausliite 1 Asiakkaat ja yhteystiedot

11

Palvelukuvausliite 2 Välinehuollon kuljetustaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566