Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/17

 

11.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 228

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 29.8.2018

70 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Annalan Kasvunrengas Oy (Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

71 § Päätös optiokauden käyttöönotosta henkilökohtaisen avun hankinta Mäkikallion palveluasumisryhmään

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 11.9.2018

72 § Toimintojen lyhytaikaiset sulkemiset perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuudessa

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 4.9.2018

35 § Päätös hammashoitoyksiköiden ja -kaapistojen puitesopimuksen optiokauden käyttöönotosta

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 7.9.2018

36 § Toimintojen lyhytaikainen sulkeminen terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuudessa

37 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset lokakuussa 2018

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 7.9.2018

41 § Sijaisten määrääminen sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelujen päälliköille.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566