Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

14.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 188

Työntekijän tai viranhaltijan vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttamista koskeva päätösvalta sosiaali- ja terveystoimialalla

HEL 2018-006880 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kumota 13.2.2018 (§ 38) ja 10.4.2018 (§ 98) tekemänsä päätökset 1.9.2018 lukien.

Samalla lautakunta päätti, että terveys- ja päihdepalvelujen suun terveydenhuollon johtajahammaslääkäri päättää suun terveydenhuollossa tapahtuvien potilaisiin tai ulkopuolisiin kohdistuvien enintään 400 euron suuruisten vahinkojen osalta työntekijän tai viranhaltijan
vapauttamisesta kokonaan tai osittain velvollisuudestaan korvata aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella.

Lisäksi lautakunta päätti, että sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen kotihoitopäällikkö päättää oman yksikkönsä osalta kotihoidossa tapahtuvien asiakkaisiin tai ulkopuolisiin kohdistuvien, enintään 400 euron suuruisten ja kaupungin omaisuuteen kohdistuvien enintään 600 euron suuruisten, vahinkojen osalta työntekijän tai viranhaltijan vapauttamisesta kokonaan tai osittain velvollisuudestaan korvata aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella.

Edelleen lautakunta päätti, että  sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen eteläisen palvelualueen Kinaporin, Koskelan ja Kivelän monipuolisen palvelukeskuksen johtaja päättää 31.12.2019 saakka alaisissaan kotihoidon yksiköissä tapahtuvien asiakkaisiin tai ulkopuolisiin kohdistuvien, enintään 400 euron suuruisten ja kaupungin omaisuuteen kohdistuvien enintään 600 euron suuruisten, vahinkojen osalta työntekijän tai viranhaltijan vapauttamisesta kokonaan tai osittain velvollisuudestaan korvata aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella.

Vielä lautakunta päätti, että sosiaali- ja terveystoimialan hallintopalvelujen päätöksenteon tuen päällikkö päättää siltä osin, kuin päätösvaltaa ei ole määrätty terveys- ja päihdepalvelujen johtajahammaslääkärille, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen kotihoitopäällikölle tai 31.12.2019 saakka monipuolisen palvelukeskuksen johtajalle, työntekijän tai viranhaltijan vapauttamisesta kokonaan tai osittain velvollisuudestaan korvata aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimialajohtajan päätös 26.6.2018

2

Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston päätös 22.5.2017

3

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2018

4

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.4.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksen tekijät

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Etelän palvelualueen johtaja

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Terveys- ja päihdepalvelut

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Hallintojohtaja

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöksenteon tuki

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Juridinen tuki

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 8-kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää kokonaisesta tai osittaisesta vapautuksesta toimialan henkilöstöön kuuluvalle hänen velvollisuudestaan korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtajahammaslääkärin päätösvaltaa koskevaa 13.2.2018 tehtyä päätöstä (§ 38) ei esitetä muutettavaksi. Esitys päätöksen kumoamisesta ja ottamisesta saman sisältöisenä päätöksen osaksi perustuu siihen, että vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttamista koskevat päätösvallan siirrot olisivat yhdessä lautakunnan päätöksessä, mikä helpottaa niiden löytämistä. Lisäksi vahingonkorvausvaatimuksia käsittelevät ja niiden johdosta tehtäviä päätöksiä valmistelevat työntekijät voisivat yhden lautakunnan päätöksen perusteella varmistua siitä, ketkä ovat oikeutettuja tekemään vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttamista koskevia viranhaltijapäätöksiä. Vahingonkorvauksen myöntämistä koskevan päätöksenteon osalta vastaava yhdistäminen toteutettiin toimialajohtajan liitteenä 1 olevalla päätöksellä.

Päätösvallan siirtäminen vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttamisessa aloitettiin 1.6.2017, kun kotihoitopäällikölle delegoitiin sitä koskevaa päätösvaltaa kaupunginhallituksen johtamisen jaoston 22.5.2017 tekemällä päätöksellä § 105 (liite 2). Seuraavassa vaiheessa päätösvaltaa siirrettiin lautakunnan 13.2.2018 tekemällä päätöksellä § 38 terveys- ja päihdepalvelujen johtajahammaslääkärille (liite 3). Päätösvallan siirtäminen Kinaporin, Koskelan ja Kivelän monipuolisen palvelukeskuksen johtajalle lautakunnan 10.4.2018 tekemällä päätöksellä § 98 liittyi määräaikaisiin kokeiluihin, joilla yhdistettiin 31.12.2019 asti keskisen kotihoito sekä Kinaporin ja Koskelan monipuolinen palvelukeskus kahdeksi lähialueeksi ja eteläinen kotihoitoyksikkö Kivelän ja Töölön monipuolisen palvelukeskuksen kanssa kahdeksi lähialueeksi (liite 4). Kokeilujen aikana keskisellä kotihoitoyksiköllä ei ollut kotihoitopäällikköä ja kotihoidon työntekijöiden esimiehinä toimivat Kinaporin ja Koskelan monipuolisten palvelukeskusten johtajat. Osalla eteläisen kotihoitoyksikön lähipalvelualueista oli samanlainen tilanne, ja näiden alueiden kotihoidon työntekijöiden esimiehenä toimii Kivelän monipuolisen palvelukeskuksen johtaja.

Voimassa olevien lautakunnan vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttamista koskevien päätösten mukaan kotihoitopäällikkö sekä Kinaporin, Koskelan ja Kivelän monipuolisen palvelukeskuksen johtaja päättää korvausvelvollisuudesta vapauttamisesta, kun kaupungin omaisuuteen on kohdistunut enintään 500 euron suuruinen vahinko. Käytännössä näissä vahingoissa on kyse kotihoidon työntekijöiden työtehtävissään käyttämien ajoneuvojen vahingoittumisesta. Kaupungin omaisuuteen kohdistuvan vahingon osalta enimmäismäärä on perustunut siihen, että liikennevahinkojen omavastuu on 500 euroa. Omavastuu on edelleen sama, mutta liikennevahingot käsittelevä rakentamispalveluliikelaitos Stara on ryhtynyt perimään käsittelykustannuksina yhteensä 100 euroa vahinkoa kohti. Tämän johdosta kotihoitopäällikön ja kolmen mainitun monipuolisen palvelukeskuksen johtajan päätösvaltaa on syytä nostaa 600 euroon, kun kyse on kaupungin omaisuuteen kohdistuneesta vahingosta.

Esityksessä ehdotetaan päätöksenteon tuen päällikön määräämistä päättämään työntekijän tai viranhaltijan vapauttamisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta silloin kun päätösvalta ei kuulu johtajahammaslääkärille, kotihoitopäällikölle eikä monipuolisen palvelukeskuksen johtajalle. Päätöksentekijä on tällä hetkellä hallintopäällikkö. Perusteluna esitykselle on se, että vahingonkorvausvelvollisuudesta päättäminen soveltuu päätöksenteon tuen päällikön toimenkuvaan luontevammin kuin hallintopäällikön. Lisäksi päätöksenteon tuen päällikön työtehtävät ja toiminta ovat lähellä vahingonkorvauspäätöksiä valmistelevia juridisen tuen alayksikön lakimiehiä. Tämä antaa hänelle hallintopäällikköä paremmat mahdollisuudet olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa lakimiesten kanssa ja linjata valmistelua vahingonkorvausta vaativien asiakkaiden ja potilaiden yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimialajohtajan päätös 26.6.2018

2

Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston päätös 22.5.2017

3

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2018

4

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.4.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksen tekijät

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Etelän palvelualueen johtaja

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Terveys- ja päihdepalvelut

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Hallintojohtaja

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöksenteon tuki

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Juridinen tuki

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566