Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

14.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 184

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloitteesta koskien kaupunkilaisille jaettavaa valinnanvapausopasta

HEL 2018-002600 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Puheenjohtaja Sanna Vesikansa pyysi asian pöydälle.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Matleena Mikkonen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 040 667 1939

matleena.mikkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa seuraavan lausunnon valtuutettu Thomas Wallgrenin ja 9 muun talousarvioaloitteesta koskien kaupunkilaisille jaettavaa valinnanvapausopasta:

"Hallituksen esitys laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa on menossa eduskunnan hyväksyttäväksi. Mikäli 8.3.2018 annettu lakiehdotus hyväksytään, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluntuottajien valitseminen ja kuntalaisten ohjeistaminen valinnanvapauden käyttöön liittyvissä asioissa on tämän jälkeen maakunnan tehtävä, eikä Helsingin kaupungilla ole enää roolia tässä tehtävässä.

Asiakkaiden neuvonta

Valinnanvapauslakia koskevan ehdotuksen mukaan maakunnan on huolehdittava siitä, että asiakkaat saavat valinnanvapauden piiriin kuuluvia palveluja ja ohjausta sekä tukea ja neuvontaa valinnanvapauden käyttämiseksi. Maakunnan on muun muassa ylläpidettävä asiakkaita varten luetteloa suoran valinnan palveluntuottajista ja asiakassetelipalveluntuottajista. Myös suoran valinnan palveluiden tuottajan tulisi antaa asiakkaalle ohjausta, neuvontaa ja tukea. Erityistä huomiota on kiinnitettävä asiakkaisiin, jotka tarvitsevat laaja-alaisesti yhteen sovitettavia palveluja tai ovat erityisen tuen tarpeessa.

Hallituksen 8.3.2018 antaman lain esitysluonnoksen § 59 mukaan palveluntuottajien on annettava verotuksestaan tieto muun muassa koko verotusryhmän ylimmän emoyrityksen nimi ja verotuspaikka. Laissa määritellyt julkistettavat tiedot ovat näin ollen asiakkaiden hyödynnettävissä ja lainsäädännön näkökulmasta nämä tiedot voidaan antaa asiakkaille heidän tehdessä valintoja palveluntuottajista.

Maakunta määrittelee toimintansa osalta viime kädessä sen, miten ja millä tavoin asiakasohjaus, palveluntuottajien valvonta ja asiakkaiden neuvonta palveluntuottajien valinnassa käytännön tasolla järjestetään.

Valinnanvapauspilotti

Helsingin kaupunki on ilmoittautunut mukaan sosiaali- ja terveysministeriön valinnanvapauspilotin hankehakuun yhdessä muiden Uudenmaan kuntien kanssa ja saanut pilotteihin 50 milj. euroa. Pilottirahoitus on sidottu valinnanvapauslain hyväksymiseen. Mikäli eduskunta hyväksyy valinnanvapauslain, Uudellamaalla ja Helsingissä päästään ennakolta kokeilemaan uuden valinnanvapauslain mukaista toimintaa sekä rakentamaan uudenlaisia toimintatapoja.

Piloteissa luodaan ja kokeillaan erilaisia asiakasohjauksen ja asiakkaiden neuvonnan ratkaisuja. Pilotin aikana rakennetaan myös välineet asiakkaiden neuvontaan ja tuottajien valintaan huomioiden nykyteknologia sekä asiakkaiden erityistarpeet. Pilotin toteutuessa näiden välineiden rakentamiseen saadaan rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän pilottirahoituksen kautta. Asiakkaiden neuvonnan välineet tulevat olemaan koko pilottialueella yhteneväiset ja välineet voivat olla esimerkiksi sähköisiä tai painettuun muotoon tehtyjä oppaita sekä henkilökohtaista neuvontaa.

Pilotissa keskeistä on varmistaa asiakkaiden todellinen valinnan mahdollisuus ja pilotissa tullaan panostamaan asiakkaiden neuvontaan sekä vertailumahdollisuuksiin. Uudenmaan valinnanvapauspilottien lähtökohtana on parhaan asiakaspolun luominen, joka tarkoittaa muun muassa sitä, että asiakkaat saavat tarvittavan avun ja tuen tuottajista valintojensa pohjaksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asiakkaan kannalta on tärkeää, että hän voi itse vaikuttaa omien palvelujensa suunnitteluun ja valintaan sekä saada tarvittavan avun ja tuen tuottajista valintojensa pohjaksi. Valinnanvapauslain toteutuessa on erityisen tärkeää rakentaa ja tarjota asiakkaalle välineet."

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 9 muuta valtuutettua ovat tehneet talousarvioaloitteen määrärahojen varaamisesta valinnanvapauden oppaan teettämiseen ja jakeluun. Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 28.8.2018 mennessä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Matleena Mikkonen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 040 667 1939

matleena.mikkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Thomas Wallgren ym. talousarvioaloite Kvsto 28.2.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566