Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

14.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 187

Lahjoitusrahastojen voittovarojen jakaminen vanhustyöhön sekä tuberkuloosin ehkäisytyöhön sosiaali- ja terveystoimessa vuonna 2018

HEL 2018-002656 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kohdentaa vuonna 2018 Mikko ja Lyyli Lehikoisen rahaston, Helena Kristina Åkermanin rahaston, Charlotte Askolinin rahaston sekä Kalle Nestor Koskelan rahaston voittovaroja yhteensä 2 247,03 euroa jäljempänä mainituille palvelutaloille ja toimintayksiköille.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Kirsi Haarala, suunnittelija, puhelin: 310 21517

kirsi.haarala(a)hel.fi

Liitteet

1

Lahjoitusrahastojen voittovarat, talous- ja suunnitteluosaston kirje 27.2.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginkanslia Varainhallinta

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Vuorensyrjän palvelutalon johtaja

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Helykodit ry toiminnanjohtaja

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Kaupungin epidemiologi

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Perheiden palvelut / Kouluterveydenhuolto

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Terveysasemien johtajalääkäri

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hoidettavana on lahjoitusrahastoja, joiden varojen ylijäämästä sosiaali- ja terveystoimiala saa vuosittain käytettäväkseen määrärahoja kahdeksan rahaston varojen ylijäämästä rahastojen säännöissä määriteltyihin tarkoituksiin.

Sosiaali- ja terveystoimen ammattihenkilöt ovat arvioineet, että seuraavat määrärahojen saajatahot täyttävät rahastojen säännöissä määritellyt edellytykset.

Mikko ja Lyyli Lehikoisen rahaston varojen ylijäämästä jaetaan vuosittain enintään puolet sosiaalilautakunnan (nyttemmin sosiaali- ja terveyslautakunnan) alaisissa vanhustenhuoltolaitoksissa hoidettavina olevien henkilöiden viihtyisyyden lisäämiseen. Käytettävissä olevat varat 178,69 euroa esitetään kohdennettavaksi Vuorensyrjän palvelutalolle tähän tarkoitukseen.

Helena Kristina Åkermanin rahaston varojen ylijäämästä jaetaan vuosittain enintään puolet jollekin yksityiselle vanhainkodille. Käytettävissä olevat varat 256,99 euroa esitetään kohdennettavaksi Helykodit ry:n palvelutalossa Kontulan Helykodissa asuvien vanhusten kuntoutus- ja harrastetoimintaan.

Charlotte Askolinin ja Kalle Nestor Koskelan rahastojen varojen ylijäämästä jaetaan vuosittain enintään puolet tuberkuloosin vastustamistyöhön. Charlotte Askolinin rahaston voittovarat 173,65 euroa ja Kalle Nestor Koskelan rahaston voittovarat 1 637,70 euroa (yhteensä 1 811,35 euroa) esitetään kohdennettavaksi terveysasemat- ja sisätautien poliklinikka -palvelun epidemiologisen toiminnan lääkärin ja hoitajien tuberkuloosiosaamisen kehittämiseen, ennaltaehkäisevään tuberkuloosityöhön koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä perusterveydenhuollon terveysaseman yhden lääkärin ja yhden hoitajan tuberkuloosiosaamisen kehittämiseen yhdellä koulutuspäivällä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on aikaisemmin päättänyt yhden lahjoitusrahaston voittovarojen jakamisesta (8.5.2018, § 135). Nyt päätös tehdään neljän lahjoitusrahaston osalta. Kolmen muun osalta asia tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi myöhemmin kuluvana vuonna.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kyseisten lahjoitusrahastojen voittovarat on tarkoitettu ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevien vanhusten viihtyisyyden edistämiseen sekä tuberkuloosin ehkäisytyöhön. Varoilla edistetään ikäihmisten toimintakykyä ja viihtyvyyttä sekä kansanterveystyötä, joten niillä voidaan katsoa olevan helsinkiläisten hyvinvointiin ja terveyteen kohdistuvia myönteisiä vaikutuksia.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Kirsi Haarala, suunnittelija, puhelin: 310 21517

kirsi.haarala(a)hel.fi

Liitteet

1

Lahjoitusrahastojen voittovarat, talous- ja suunnitteluosaston kirje 27.2.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginkanslia Varainhallinta

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Vuorensyrjän palvelutalon johtaja

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Helykodit ry toiminnanjohtaja

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Kaupungin epidemiologi

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Perheiden palvelut / Kouluterveydenhuolto

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Terveysasemien johtajalääkäri

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Tiedoksi

Palvelukokonaisuuksien johtajat

SKH:n palvelualueiden johtajat ja arviointitoiminnan johtaja

Lännen terveysasemien johtava ylilääkäri

Talouden tuki

Talouden ja toiminnan suunnittelu

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.05.2018 § 135

HEL 2018-002656 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kohdentaa Agnes Udds fond -nimisen rahaston voittovaroja yhteensä 1 768,75 euroa liitteessä 2 mainitun kotihoidon asiakkaan kuntoutusjaksoon vuoden 2018 aikana.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566