Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

14.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 181

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019−2021

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Puheenjohtaja Sanna Vesikansa pyysi asian pöydälle.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen ehdotuksen sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2019−2021 taloussuunnitelmaksi.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen antamat vuoden 2019 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2019-2021 laatimisohjeet (liite 4).

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija Mikael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvion laadintaa ohjaavat kaupunginhallituksen 28.5.2018 päättämät kannanotot:

"Kaupunkistrategia on kaupungin keskeisin toimintaa ohjaava asiakirja ja johtamisen väline. Kaupunkistrategiaa toteutetaan ja seurataan talousarvion, taloussuunnitelman, käyttösuunnitelman ja tulosbudjetin avulla. Lauta- ja johtokuntien tulee toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita toimintasuunnitelmaa ja tulosbudjettia hyväksyessään. Kaupunkistrategian mukaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen koordinaatiota vahvistetaan Helsingissä ja talousarviossa tulee esittää hyvinvoinnin ja edistämisen keskeiset toimenpiteet toimialalla.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden tulee perustua kaupunkistrategiaan. Toimialojen tulee sitovia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita asettaessaan kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteet ovat toimialatasoisesti merkittäviä ja antavat riittävän kuvan toimialan toiminnasta.

Vuoden 2019 talousarviomäärärahojen taso tarkistetaan vastamaan tuoreimpia ennusteita kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) ja väestönkasvusta kaupunkistrategiassa sovitulla tavalla talousarviovalmistelun edetessä."

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja tuottaminen saattavat muuttua 1.1.2021 alkaen, jos sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyy maakunnille ja järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja ohjaus muuttuvat.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta valmistelee mietintöä hallituksen esityksistä kesän ja alkusyksyn aikana ja hallituksen tavoitteena on saada maakunta- sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta ja valinnanvapautta koskevat lakiesitykset hyväksyttyä syksyn aikana.

Helsinki osallistuu aktiivisena toimijana maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun. Samaan aikana tavoitteena on, että Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat kaikilta osin kilpailukykyisiä. Riippumatta maakunta- ja soteuudistuksen etenemisestä palveluja uudistetaan määrätietoisesti sellaisiksi, jotka helsinkiläiset haluavat jatkossakin valita. Tämä saavutetaan palveluja ja palvelurakennetta uudistamalla ja huolehtimalla asiakaskokemukseltaan ja saatavuudeltaan sekä saavutettavuudeltaan hyvistä, vaikuttavista ja laadukkaista monipuolisista palveluista sekä asianmukaisista toimitiloista. Muutoksessa myönteinen henkilöstökokemus edellyttää henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja itseohjautuvuutta tukevaa valmentavaa johtamista.

Esitys vuoden 2019 talousarvioksi

Esitys sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2019−2021 taloussuunnitelmaksi on esityslistan tämän asian liitteenä numero 1.

Menot milj. euroa

 TP 2017

 TA 2018

Raami 2019

Muutos, milj. euroa

 Muutos %

Sote yhteensä

 2 046,4

 2 060,6

 2 094,9

 +34,3

 +1,7 %

Sosiaali- ja terveyspalve-lut

 1 434,2

1 453,6

 1 477,0

 +23,4

 +1,6 %

Vastaanotto-keskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuut-topalvelut

 17,4

14,5

17,9

 +3,4

 +23,4 %

Toimeentulo-tuki

 30,9

20,5

18,0

 -2,5

 -12,2 %

Apotti ja Sote-maakuntauu-distus

 1,8

6,3

6,3

 0

 0

HUS-kuntayhtymä

 562,0

 565,7

575,7

 10,0

 +1,8 %

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioesitys on laadittu kaupunginhallituksen antamaan talousarvioraamiin.

Talousarvion laatimisohjeissa todetaan, että vuoden 2019 kaupungin raamin lähtökohtana ovat kaupunkistrategian taloustavoitteet. Raamissa 2019 kaupungin toimintamenojen kasvu on mitoitettu strategian mukaisesti asiakasmäärän kasvuun ja kustannustason nousuun vähennettynä vuotuisella -0,5 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella.

Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisraami kasvaa 34,3 milj. euroa (1,7 %) vuoden 2018 talousarviosta, missä merkittävimmät tekijät ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen raamin kasvu 23,4 milj. eurolla ja HUS-kuntayhtymän raamin kasvu 10 milj. eurolla (1,8 %), joka alittaa kuitenkin vuoden 2018 ennustetun tason.

Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahanmuuttopalvelujen nettobudjetoidun talousarviokohdan raami kasvaa 3,4 milj. euroa (23,4 %), toimeentulotuen raami pienenee 2,5 milj. euroa (12,2 %) ja Apotti ja sote-maakuntauudistuksen raami pysyy vuoden 2018 talousarvion tasolla.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuustavoitetta toteutetaan mm. edistämällä digitalisaatiota ja jatkamalla määrätietoista palvelurakenteen keventämistä ja tarkastelemalla vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tuottavuuden parantamista tehdään palvelujen laadusta ja niiden hyvinvointivaikutuksista huolehtien. Oman toiminnan yksikkökustannukset ovat pääsääntöisesti laskeneet ja yksikkökustannuksissa tavoitellaan edelleen laskua ja muiden kaupunkien keskiarvoa. Palvelujen myöntämisperusteita yhdenmukaistetaan muiden Uudenmaan kuntien kanssa.

Palvelusetelin osuutta palvelujen tuottamistapana lisätään ja selvitetään uusia palvelusetelivaihtoehtoja. Mahdollisessa valinnanvapauskokeilussa pilotoidaan asiakasseteliä eri toiminnoissa ja kokeilun edetessä otetaan käyttöön kaikki valinnanvapauslaissa mainitut asiakassetelit. Tuetaan omaishoidon tuen käyttöä yhtenä palvelujen tuottamistapana. Laajennetaan hallitusti aukioloaikoja osana palvelujen uudistamista saatujen kokemusten perusteella.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystoimiala seuraa strategian toteutumista talousarvioon asetettujen sitovien toiminnallisten tavoitteiden kautta. Kokonaisuutena sitovien toiminnallisten tavoitteiden päämääränä on ohjata toimintaa strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. Sitovat toiminnalliset tavoitteet on johdettu strategian kaupunkiyhteisistä kärkihankkeista ja tavoitteista. Sosiaali- ja terveystoimialan sitovat tavoitteet ovat:

Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä.

Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä.

Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saatavissa.

Toimintamme on taloudellisesti kestävää ja tuottavaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet on tarkemmin kuvattu liitteessä 1.

Muu toiminnalliset tavoitteet

Muut toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia toiminnallisia tavoitteita täydentäviä tavoitteita, jotka tukevat kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista. Sosiaali- ja terveystoimialan muut toiminnalliset tavoitteet on esitetty liitteessä 1.

Määrälliset tavoitteet

Suoritetavoitteet pohjautuvat vuoden 2018 ennustettuun tasoon, minkä lisäksi tavoitteissa on huomioitu toiminnallisia muutoksia. Suoritetavoitteet on esitetty liitteessä 1.

Palvelujen tuotantotapoja kehitetään vahvistamalla edelleen asiakkaan roolia ennaltaehkäisevien toimien, itsehoidon ja digitaalisten palvelujen avulla niin, että helsinkiläiset tekevät hyvinvointia ja terveyttä edistäviä valintoja arjessaan.

Uudistetaan moniammatillisia, integroituja palveluja sekä kotiin ja asiakkaan omaan toimintaympäristöön vietäviä palveluja vastaamaan paremmin asiakastarpeita. Vakiinnutetaan edelleen vastaanottotoiminnan rinnalle ja vaihtoehdoksi kevyempiä palveluja ja sähköisiä palveluja.

Jatketaan palvelurakenteen keventämistä. Laitoshoitoa vähennetään ja erilaisia kotiin ja muuhun asiakkaan toimintaympäristöön vietäviä palveluja ja kuntoutusta lisätään.

Investoinnit

Kaupungin 10-vuotisen investointiohjelman suunnittelun lähtökohtana on vuotuinen kokonaisinvestointitaso on noin 700 milj. euroa. Kaupunkitasolla on linjattu, että toimialojen ja liikelaitosten tulee laatia tilankäyttöohjelmat ja niiden tehostamissuunnitelmat.

Tavoitteena on, että investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella siten, ettei lainakanta asukasta kohden kasva. Sosiaali- ja terveystoimiala on laatinut priorisoidun 10-vuotissuunnitelman tulevista investoinneista. Suunnitelma sisältää myös poistuvat tilat.

Sosiaali- ja terveystoimialan tilankäyttöohjelma on esityslistan tämän asian liitteenä 2.

Irtain käyttöomaisuus

Sosiaali- ja terveystoimialan irtaimen omaisuuden raami on 11,95 milj. euroa, mikä on 1,3 milj. euroa  kuluvan vuoden irtaimen omaisuuden raamia suurempi. Irtaimen omaisuuden hankinnat ovat tämän asian liitteenä 3.

Yhteenveto

Toimialajohtaja toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen päättämän raamin mukaiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan osalta vuoden 2019 talousarvioesitys kasvaa 1,6 %. Raamin kasvu ei kuitenkaan kata kokonaisuudessaan arvioidun väestönkasvun 1,2 % ja kustannustason muutoksen (arvioitu peruspalveluindeksi 2,6 %) kustannusten kasvua. Vuoden 2019 talousarvion pohjan pitävyyden kannalta aivan keskeistä on budjetissa pysyminen kuluvana vuonna. Kaupunginhallituksen 28.5.2018 päätöksen mukaisesti vuoden 2019 talousarviomäärärahojen taso tarkistetaan vastaamaan tuoreimpia ennusteita kustannustason muutoksesta (peruspalveluien hintaindeksi) ja väestönkasvusta kaupunkistrategiassa sovitulla tavalla talousarviovalmistelun edetessä.

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuuksien tarkemmat suunnitelmat palvelujen järjestämiseksi ja tuottamiseksi valmistellaan käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä syksyllä 2018.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioehdotus vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021

2

Tilankäyttöohjelma_taulukko 2018_05_21

3

Irtaimen omaisuuden perushankinnat 2019-2028

4

Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen raami sekä taloussuunnitelman 2019-2021 laatimisohjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566