Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

14.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 189

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Jäsen Tapio Bergholm pyysi asian pöydälle.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 9.8.2018

67 § Hoitopaikkojen vahvistaminen lastensuojelun ympärivuorokautisessa hoidossa/Malmin vastaanoton osaston lopettaminen

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 13.8.2018

68 § Vammaistyö, Tyynelän toimintakeskus, Käpylän toimipisteen tilapäinen sulkeminen ajalla
3. - 7.9.2018

69 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Familar/Lehtosara Joutseno (Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 7.8.2018

31 § Päätös suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon palveluhankinnasta

32 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset

Tietohallintopäällikkö 10.8.2018

31 § Työasemien hankinta toimittajan varastoon korvauskierrosta varten

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566