Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

14.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 183

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maria Ohisalon talousarvioaloitteesta koskien asumisneuvonnan vahvistamista ja häätöjen ehkäisyä

HEL 2018-003229 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Puheenjohtaja Sanna Vesikansa pyysi asian pöydälle.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Leena Luhtasela, vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 58283

leena.luhtasela(a)hel.fi

Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa seuraavan lausunnon valtuutettu Maria Ohisalon ja 24 muun valtuutetun talousarvioaloitteeseen asumisneuvonnan vahvistamisesta ja häätöjen ehkäisystä:

Asumisneuvonnasta

Asumisneuvonnalla pyritään ratkaisemaan mm. vuokravelan, häiritsevän elämän tai asunnon huonosta hoidosta johtuvia ongelmia, ottaen huomioon kaikkien osapuolten näkökulmat. Asumisneuvonnan tavoite on turvata väestön asumisen ongelmiin liittyvät tarpeet yhteen sovitetuilla, oikea-aikaisilla ja räätälöidyillä palveluilla.

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveystoimessa on 16 asumisneuvojaa. Heidän lisäkseen tiimissä on myös psykiatrinen sairaanhoitaja ja asumiskummitoiminnan hanketyöntekijä. Asumisneuvontapalvelua tarjotaan sosiaalityön toimipisteissä alueen asukkaille ja viidessä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka Oy) alueyhtiöissä. Lisäksi asumisneuvontapalvelua tarjotaan toimeksiantosopimuksella kymmenessä Heka Oy:n alueyhtiössä.

Asumisneuvonta on saanut ARA-rahoitusta toimintaansa vuosittain pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmasta. Viime vuodelle on haettu avustusta 237 500 euroa, mutta päätöstä ei ole vielä tullut. Summa kattaa 28 prosenttia asumisneuvonnan henkilöstökuluista.

Häädöistä Helsingissä ja asumisneuvonnan vaikuttavuudesta

Helsingissä häädöt lisääntyivät vuodesta 2016 (245 kpl) vuoteen 2017 (372 kpl) huolimatta siitä, että Heka Oy:n häädöt vähenivät. Suurin osa kasvusta johtui yksityisen vuokra-asuntokannan häädöistä (127 kpl).

Heka Oy:llä on noin 48 000 vuokra-asuntoa. Heka Oy:n alueyhtiöiden vuokrasaamiset ovat keskimäärin pienempiä niissä yhtiöissä, joissa on asumisneuvoja. Nykyään yhä useampi vuokravelkatilanne saadaan hallintaan yhteistyössä entistä aiemmin. Vuonna 2017 vuokraveloista johtuvia häätöjä toteutui Heka Oy:n alueyhtiöissä 85 kappaletta. Erityisesti alkuvuodesta 2017 akuutit vuokravelkatilanteet lisääntyivät, kun perustoimeentulotuen myöntäminen siirrettiin Kelaan. Siitä huolimatta Heka Oy:n vireille pannut käräjäoikeuteen edenneet häädöt vähenivät 26 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2017.

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta toteaa 10.4.2018: ”Asumisneuvontatoiminnalla on ollut merkittävä häätöjä vähentävä vaikutus. Asumisneuvonnan asiakasmäärät ovat olleet kasvussa Helsingin kasvavan asukasmäärän vuoksi. Sosiaali- ja terveystoimialan tulee varmistaa asumisneuvontatoiminnan riittävyys kasvavaan asiakasmäärään nähden.”

Neljän uuden työntekijän lisäresursointi

Aloitteessa esitetään neljän uuden työntekijän lisäresursointia asumisneuvontaan, jotta häätöjä ja esimerkiksi vuokrarästien kertymistä sekä asuinyhteisöjen sisäisiä konfliktitilanteita voidaan jatkossa ehkäistä tehokkaammin. Neljän asumisneuvojan palkkakustannukset olisivat noin 190 000 euroa vuodessa. Mahdollisia muutoksia voidaan tehdä talousarvion puitteissa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asumisneuvonta on osoittautunut hyväksi toimintamalliksi vuokravelkojen, häätöjen ja muiden asumisen ongelmien ehkäisyssä. Asuminen on yksi ihmisen perustarpeista. Erityisesti asunnottomuus syrjäyttää tutkimustenkin mukaan nopeasti, joten sen torjuminen lisää ihmisten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu valtuutettu Maria Ohisalon ja 24 muun valtuutetun tehtyyn talousarvioaloitteeseen 28.8.2018 mennessä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Leena Luhtasela, vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 58283

leena.luhtasela(a)hel.fi

Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Asumisneuvonnan vahvistaminen ja häätöjen ehkäisy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566