Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/19

 

19.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 177

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 4.6.2018

48 § Lasten puheterapian ja psykologisten tutkimusten pienhankinta

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 14.6.2018

49 § Haavikon opetus- ja aikuiskasvatuskeskus: tilapäinen sulkeminen 30.7.-3.8.2018 väistötiloihin muuton vuoksi

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 30.5.2018

29 § Päätös optiokauden käyttöönotosta hammaslaboratoriopalvelujen hankinnassa

Hallintojohtaja 13.6.2018

22 § Sijaisen määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla hallinnon palvelujen päälliköille

Tietohallintopäällikkö 6.6.2018

21 § Hoitokertomuksen arviointi PegasosMukana -järjestelmällä käyttöön

Tietohallintopäällikkö 14.6.2018

22 § It-laitteet Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskukseen sekä perhekeskukseen

23 § Genesys -chat-toiminta, sosiaali- ja terveystoimiala, aikuissosiaalineuvonta

24 § Sosiaali- ja terveystoimialan Informatica-palvelimen hankinta

Tietohallintopäällikkö 18.6.2018

25 § Tietosuojapalvelut, konsultointipalvelujen tilaaminen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566