Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

19.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 174

Perhehoitajan vapauttaminen hoitopalkkioiden takaisinperinnästä

HEL 2018-006552 T 01 02 01 08

Päätös

Sosiaali-ja terveyslautakunta päätti, että perhehoitaja ********** vapautetaan suorittamasta hänelle perusteettomana etuna maksettua 63 459,71 euroa, koska saatava on kokonaisuudessaan oikeudellisesti vanhentunut.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Jonna Lindqvist, lakimies, puhelin: 310 46302

jonna.lindqvist(a)hel.fi

Ritva Mantila, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 43645

ritva.mantila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Perhehoitaja

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (11.4.2018 § 77) 10 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta.

Perhehoitajalle on ollut sijoitettuna sijaishuoltoon kaksi lastensuojelun huostaanottamaa lasta ja ajalla 1.1.2005–31.5.2013 ja 1.1.2005–31.10.2014 perhehoitajalle on maksettu liikaa hoitopalkkiota. Perhehoitajalle on maksettu kotona olevan perhehoitajan palkkiota huolimatta siitä, että perhehoitaja on ollut työssä. Hoitopalkkiota on maksettu molemmista lapsista liikaa yhteensä 63 459,71 euroa.

Velan vanhentumisesta annetun lain 7 §:n mukaan velan vanhentuminen lasketaan perusteettoman edun palautuksessa siitä, kun vaatimuksen esittäjä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää erehdyksessä tehdystä maksusta, sopimuksen pätemättömyydestä tai muusta edun palautuksen perustana olevasta tapahtumasta ja perusteettoman edun saajasta. Saman lain 10 §:n mukaan velan vanhentumisen katkaiseminen edellyttää, että velka yksilöidään katkaisutoimessa.

Lain mukaan velka vanhenee kolmessa vuodessa, ellei sitä ole oikeudellisesti pätevästi katkaistu. Liikasuoritus on huomattu vuonna 2014. Helsingin taloushallintopalveluilta asiassa saadun selvityksen mukaan perhehoitajan velan vanhentumista ei ole katkaistu. Oikeudellisesti pätevää katkaisutoimea ei ole tehty myöskään Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan tai perhehoitajan puolelta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Jonna Lindqvist, lakimies, puhelin: 310 46302

jonna.lindqvist(a)hel.fi

Ritva Mantila, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 43645

ritva.mantila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Perhehoitaja

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Lastensuojelu

Talpa

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566