Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

19.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 171

HYKS-alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuosille 2018–2020

HEL 2018-005674 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan ehdotuksen HYKS-sairaanhoitoalueen järjestämissuunnitelmaksi vuosille 2018−2020.

Käsittely

Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite Ehdotus HYKS-alueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi 2018-2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava yhteinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Lain perusteluiden mukaan tavoitteena on saada samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvat kunnat ja yhteistoiminta-alueet suunnittelemaan terveydenhuollon palvelujen järjestäminen alueellaan.

Suunnitelman avulla voidaan poistaa päällekkäisiä palveluja ja porrastaa alueellisia toimintoja perusterveydenhuollon palveluissa sekä alueella sijaitsevien terveyskeskusten ja tarvittaessa muiden terveydenhuollon toimintayksiköiden kesken. Myös saumattomien palveluketjujen edistämiseksi voidaan sosiaalihuollon palvelut tarvittaessa sovittaa perusterveydenhuollon palvelujen toiminnalliseen kokonaisuuteen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa.

Terveydenhuoltolain 34 §:n nojalla annetussa asetuksessa säädetään järjestämissuunnitelmassa käsiteltävistä asioista. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lasten päivähoidon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken.

Terveydenhuoltolain 34 §:n 3 momentin mukaan suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) järjestämissuunnitelma on sovittu laadittavaksi sairaanhoitoalueittain ja aluekohtaisista suunnitelmista kootaan sairaanhoitopiiritason yhteenveto HUS:n valtuustossa syyskuussa 2018 hyväksyttäväksi.

HYKS-alueen kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi ja Kauniainen) järjestämissuunnitelma on valmisteltu yhteistyössä näiden kuntien ja HYKS:n kanssa sosiaali- ja terveysjohtajien kokouksen (PKS-SOSTER) asettamassa työryhmässä. Työryhmän puheenjohtajana toimii HUS:n perusterveydenhuollon yksikön johtaja. Asetuksen mukaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön tehtäviin kuuluu mm. järjestämissuunnitelman laadinnan koordinointi sairaanhoitopiiritasolla.

PKS-SOSTER -kokouksen linjauksen mukaisesti suunnitelmaehdotus on lähinnä vuonna 2013 hyväksytyn suunnitelman tekninen päivitys. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja järjestämistä koskeva lainsäädäntöuudistus on edelleen kesken, mutta järjestämissuunnitelman valmistelussa on otettu huomioon maakuntavalmistelu, jossa olennaisesti käsitellään myös järjestämissuunnitelman keskeisiä aiheita.

PKS-SOSTER hyväksyi kokouksessaan 30.5.2018 omalta osaltaan järjestämissuunnitelman ja se viedään kunkin kunnan päätöksentekoon tiedoksi.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite Ehdotus HYKS-alueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi 2018-2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566