Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

19.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 162

Perhe- ja sosiaalipalvelujen nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan virkasuhteeseen ottaminen, työavain 7-761-18

HEL 2018-005991 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ottaa nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan virkaan (vakanssinumero 026718) valtiotieteiden lisensiaatti Leena Luhtaselan 1.9.2018 alkaen 6814,84 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Virkaan valittavalle ei aseteta koeaikaa. Hänen ei tarvitse esittää työterveyshuollon antamaa selvitystä terveydentilastaan, koska se on esitetty jo aiemmin.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveystoimiala / perhe- ja sosiaalipalvelut / nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo, työavain 7-761-18

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Muut virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 24.4.2018 § 117 myöntää valtiotieteiden lisensiaatti Maarit Sulavuorelle eron 1.6.2018 lukien nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan virasta. Samalla lautakunta päätti, että nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan virka (vakanssinumero 026718) julistetaan haettavaksi. Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan virka kuuluu kokonaispalkkausjärjestelmään (HAY22) ja viran kokonaispalkka on 6814,84 euroa kuukaudessa.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen virkaan ottamisesta.

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan virka oli julkisesti haettavana 27.4.–14.5.2018. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi. Lisäksi ilmoitus oli esillä Helsingin Sanomissa 29.4.2018 sekä LinkedIn-palvelussa.

Palvelun johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 3 luvun 3.1.3 momentin mukaan palvelua johtaa nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja. Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja suorittaa perhe- ja sosiaalipalvelujohtajan määräämät tehtävät. Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö -palvelun tehtävänä ovat sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaiset palvelut kuten nuorille ja aikuiselle suunnattu sosiaalineuvonta, sosiaalityön ja -ohjauksen palvelut, toiminnallinen ja sosiaalinen kuntoutus, työkykyselvitys, toimeentulotukilain (Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta 815/2015) mukainen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, asukastalotyö, opiskelijaterveydenhuolto, talous- ja velkaneuvonta sekä turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta ja pakolaisten vastaanotto.

Virkaan valittavalla edellytetään olevan sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015, 7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Viran hoitaminen edellyttää kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä, sosiaalityön johtamisesta sekä taloushallinnon osaamista. Lisäksi nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja osallistuu tulevan sote-maakunnan kehittämiseen ja rakentamiseen. Siksi erityisesti muutosten johtamisen osaaminen katsottiin eduksi.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan virkaa haki hakuajan kuluessa seitsemän (7) henkilöä. Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto oli viidellä hakijalla. Kokemusta vaativista johtamistehtävistä oli kolmella hakijalla. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** ja Leena Luhtasela. Hakijoita haastattelivat 24.5.2018 toimialajohtaja Juha Jolkkonen, perhe- ja sosiaalipalvelujenjohtaja Maarit Sulavuori, työvoimasuunnittelija Tiina Luoma sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja, apulaispormestari Sanna Vesikansa. Henkilöarviointiin kutsuttiin yksi hakija. Henkilöarvioinnin suoritti Psycon Oy.

********** on suorittanut valtiotieteen maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2017. Hänellä on sosiaalityöntekijän laillistus. Lisäksi hän on suorittanut Svenska social- och kommunalhögskolanissa sosionomitutkinnon vuonna 1999 ja johtamisen erikoisammattitutkinnon Amiedussa vuonna 2014. Hakija on toiminut palvelupäällikkönä Vantaan kaupungin sosiaali- terveys-palvelut/perhepalveluissa 1.8.2012 lukien, josta työlomalla 2.10.2017–31.5.2018 toimien erityisasiantuntijana sosiaali- ja terveysministeriössä. Aiemmin hän on työskennellyt sosiaalityön esimiehenä ja sosiaalityöntekijänä yhteensä n. 14 vuotta. Hakijan vahvuutena on laaja osaaminen sosiaalipalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä sote-valmistelussa. Hänen johtamiskokemuksensa on vähäisempi kuin virkaan esitettävällä hakijalla.

********** on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Kuopion yliopistossa vuonna 2005. Hänellä on sosiaalityöntekijän laillistus. Lisäksi hän on suorittanut sosionomi AMK-tutkinnon Helsingin ammattikorkeakoulussa vuonna 1999 ja johtamisen erikoisammattitutkinnon Amiedussa vuonna 2016. Hakija on toiminut aikuissosiaalityön päällikkönä Järvenpään kaupungilla 1.3.2014 lukien. Aiemmin hän on työskennellyt johtavana sosiaalityöntekijänä, projektipäällikkönä ja erikoistyövoimaneuvojana. Hakijan vahvuutena on projektien johtamisen osaaminen. Hänen tuntemuksensa haettavana olevasta tehtäväkokonaisuudesta on suppeampi ja johtamiskokemuksensa vähäisempi kuin muilla haastatelluilla.

Leena Luhtasela on suorittanut valtiotieteiden lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2009. Hänellä on sosiaalityöntekijän laillistus. Hän on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistoista vuonna 1988, ja lisäksi hän on suorittanut Aalto-yliopistossa EMBA-tutkinnon vuonna 2014. Hakija on toiminut Helsingin kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden aikuissosiaalityön päällikkönä 1.1.2017 lukien, josta virkavapaalla 3.10.2017 lukien toimien nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön vs. johtajana 31.5.2018 saakka ja 1.6.2018 lukien avoimen viran hoitajana. Hakija on toiminut jo aiemmin ko. viran sijaisena 21.6.2016–31.5.2017. Aiemmin hän on toiminut työllistymisen tuen päällikkönä, työhön kuntoutuksen päällikkönä, kehittämiskonsulttina, projektikoordinaattorina sekä johtavana sosiaalityöntekijänä ja sosiaalityöntekijänä. Hakijan vahvuutena on laajin haettavana olevan tehtäväkokonaisuuden tuntemus toiminnan näkökulmasta sekä kehittämisosaaminen ja muutosten johtaminen. Hänellä on muihin haastateltuihin verrattuna eniten kokemusta vaativista johtamistehtävistä. Hakija kutsuttiin henkilöarviointiin.

Arviointi

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin, henkilöarviointiin ja aiempaan tietoon sekä lautakunnan lausuntoon perustuen on katsottava, että Leena Luhtaselalla on parhaat edellytykset edellä kuvattujen nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Leena Luhtaselan valintaa puoltaa hänen koulutuksensa, laaja-alainen kokemuksensa haastavista sosiaalialan johtamistehtävistä, näytöt uudistusten toteuttamisesta sekä todennettu johdonmukaisuus ja tavoitteellisuus toimintatavoissa. Leena Luhtasela tuntee nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön palvelut, tuntee alaa ohjaavan lainsäädännön, ja tunnistaa keskeiset toimintaympäristön muutokset. Hänen johtamistyylinsä on asiakeskeistä ja avointa.

Muuta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenillä on mahdollisuus tutustua esitykseen liittyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä henkilöarviointiraporttiin ennen kokousta ja kokouksen aikana.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo, työavain 7-761-18

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Muut virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566