Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

19.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 165

Potilassänkyjen huolto- ja korjauspalvelujen hankinta

HEL 2018-003992 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A) hyväksyä potilassänkyjen määräaikaishuoltoja ja korjauspalveluja koskevan hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot ja oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemän tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia.

B) valtuuttaa Helsingin kaupungin sosiaali-ja terveystoimialan tekemään hankinnan yhteishankintana HUS logistiikan kanssa.

C) oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtajan

-  tekemään hankinnasta päätöksen
-  päättämään optiokauden käyttöönotosta
-  allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat  sopimukset
-  päättämään sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

6

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

7

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

8

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

9

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

10

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

A, B

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

C

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankintapalvelut

Esitysteksti

HUS

Esitysteksti

Tukipalvelut

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta poikkeaa nyt tehtävässä päätöksessään lautakunnan 12.12.2017 § 334 tekemästä hankintoihin liittyvästä päätöksestä, jossa hallintojohtajan hankintavaltuudet on vahvistettu 500 000 euroon.  Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa hallintojohtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Hankinnan taustaa

Hankinnassa on kyseessä potilassänkyjen määräaikaishuoltojen sekä korjauspalvelujen kilpailutus.

Voimassaoleva sopimus sänkyhuolloista on tehty kolmen palveluntuottajan kanssa. Kahden palveluntuottajan kanssa solmittu sopimus päättyy 15.3.2019 ja yhden palveluntuottajan sopimus päättyy 23.11.2019.

Edellinen, vuonna 2014 tehty sänkyhuoltojen kilpailutus tehtiin yhteishankintana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Nyt kilpailutettava hankinta on myös tarkoitus tehdä yhteishankintana HUS logistiikan kanssa siten, että HUS logistiikka vastaa kilpailutuksen järjestelyistä (tarjouspyynnön julkaisemisesta, tarjousten vastaanottamisesta ja vertailujen tekemisestä).

Potilassängyt ja lainsäädäntö

Potilassängyt luokitellaan lääkintälaitteiksi.

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (24.6.2010/629, 24 §) määrää muun muassa, että lääkintälaitteiden ammattimaisen käyttäjän tulee varmistua siitä, että laite säädetään, ylläpidetään ja huolletaan valmistajan ohjeistuksen mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Lisäksi laki määrää, että laitteen asentaa, huoltaa ja korjaa vain henkilö, jolla on tarvittava ammattitaito ja asiantuntemus.

Hankinnan kohde

Hankinnassa on kyseessä potilassänkyjen määräaikaishuoltojen ja korjaushuoltopalvelun kilpailutuksesta.

Potilassänkyjen vuosittain suoritettavan määräaikaishuollon sisältö (liite 2) ja sosiaali- ja terveystoimialan sänkykanta 5.4.2018 käyvät ilmi esityksen liitteistä (liite 4b). Ajantasainen raportti sosiaali- ja terveystoimialan sänkyjen määrästä ajetaan lääkintälaiterekisteristä ennen tarjouspyynnön julkaisua tarjouspyynnön liitteeksi.

Lääkintälaiterekisterin mukaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan eri toimipisteissä on yhteensä noin 4 300 potilassänkyä sekä lisäksi potilaiden kotiosoitteissa noin 670 sänkyä. Yhteensä toimialalla on tällä hetkellä noin 4 970 tämän hankinnan piiriin kuuluvaa potilassänkyä.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt arviot määristä eivät sido sosiaali- ja terveystoimialaa.

Hankintamenettely ja valinnan perusteet

Tarjousvertailuun otetaan ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu ja hankintamenettelynä on hankintalain 32 §:ssä kuvattua avointa menettelyä (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). Valinnan perusteena kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo on 100 %.

Osatarjoukset hyväksytään siten, että tarjoaja voi tarjota vain osioon 1 tai 2.

Asiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhdessä HUS logistiikan kanssa.

Asiakirjoissa on kuvattu hankittavan palvelun sisältö ja laatu sekä määritelty tarjoajalle ja palvelulle vähimmäis- ja laatuvaatimukset. Esitys Helsingin sosiaali- ja terveystoimialaa koskevista asiakirjoista on päätösesityksen liitteenä, liitteet 1−3, 4b, 5, 10–14.

Sopimuskausi ja muut ehdot

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan osalta sopimuskauden on suunniteltu alkavan aikaisintaan 16.3.2019 ja viimeistään 24.11.2019, kun voimassaolevat sopimukset nykyisten palveluntuottajien kanssa päättyvät. Varsinainen sopimuskausi on pituudeltaan kaksi vuotta. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus kahden vuoden optiokauteen, jonka käyttöönotosta tilaaja päättää viimeistään kuusi kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään tiettyihin hankintamääriin palvelua hankitaan tilaajan tarpeiden mukaan.

Sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden neuvotella muutoksista tähän sopimukseen tilanteissa, jossa lainsäädäntö tai muu merkittävä vaatimus muuttaa terveydenhuollon toimintaympäristöä.

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden irtisanoa sopimus kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin tuomien mahdollisten muutosten vuoksi välttämätöntä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

6

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

7

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

8

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

9

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

10

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

A, B

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

C

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankintapalvelut

Esitysteksti

HUS

Esitysteksti

Tukipalvelut

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566