Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

19.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 166

Matkapalvelujen liikennöinnin suorahankinta kilpailutuksen valmisteluaikana

HEL 2018-006388 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hankkia suorahankintana Helsingin matkapalvelun liikennöintiä. Hankittava palvelukokonaisuus on vastaava kuin edellisen kilpailutuksen päätteeksi sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä § 410, 26.11.2013 on hankittu. Lisäksi koska asiakkaiden tekemät matkat ovat lisääntyneet ja palvelun piiriin tulee uusia kilpailutettuja päivätoimintakohteita, hankitaan nyt suorahankintana enintään 15 uutta suoraohjaus tai hybridi-ajoneuvoa.

Tämä suorahankinta koskee myös erikseen hankittujen päivätoimintakohteiden kuljetuksia.

Palveluja hankitaan vuoden 2019 maaliskuun loppuun asti tai kunnes tarjouskilpailun tuloksena tehtävät sopimukset on allekirjoitettu.

Suorahankintakaudella noudatetaan lähtökohtaisesti samoja hintoja kuin edellisellä kilpailutetulla sopimuskaudella.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tuomas Ikävalko, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 6639684

tuomas.ikavalko(a)hel.fi

Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 410, 26.11.2013

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankintapalvelut

 

Tukipalvelut

 

Palveluntuottajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Matkapalveluja joudutaan hankkimaan suorahankintana Helsingin sosiaali- ja terveystoimialasta riippumattomista syistä, kunnes pääkaupunkiseudun kuntien yhteishankintana toteutettava matkapalvelujen kilpailutus valmistuu. Muiden kuntien selvitystyö ja päätöksenteon viivästyminen ovat estäneet hankinnan kilpailuttamisen käynnistämisen suunnitellussa aikataulussa. Helsingin kaupunki ei ole voinut ennakoida viivästystä, joka on luonteeltaan ennalta-arvaamaton ja jonka johdosta nykyisen hankintakauden sopimuskautta on välttämätön jatkaa hankinnan kilpailuttamiseen asti. Arvioitu kilpailutuskausi kestää vuoden 2019 maaliskuun loppuun asti.

Suorahankinta toteutetaan hankintalain 40 § 2 momentin 4-kohdan mukaan, sillä sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta ja ennalta-arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Sopimukseen on alun perin sisältynyt optiokauden mahdollisuus 11.6.2019 asti, mutta optiota ei ole otettu käyttöön mm. liikennepalvelulain voimaantulosta johtuen sekä siitä syystä, ettei viivästystä ei ole voitu ennakoida.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tuomas Ikävalko, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 6639684

tuomas.ikavalko(a)hel.fi

Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 410, 26.11.2013

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankintapalvelut

 

Tukipalvelut

 

Palveluntuottajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 11.06.2018 § 96

HEL 2018-006388 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti matkapalveluiden hankinnasta 30.6.2018 asti tai kunnes lautakunnan päätöksen perusteella tehtävä suorahankintakausi on saatu käynnistettyä. Hankittava palvelukokonaisuus sisältää edellisen kilpailutuksen päätöksellä (§ 410, 26.11.2013) hankitut palvelut sekä päivätoiminnan erikseen kilpailutetut liikennöinnin hankinnat.

Suorahankintakausilla noudatetaan lähtökohtaisesti samoja hintoja kuin edellisellä kilpailutetulla sopimuskaudella.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on yhteensä 900 000 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Matkapalveluja joudutaan hankkimaan suorahankintana Helsingin sosiaali- ja terveystoimialasta riippumattomista syistä, kunnes pääkaupunkiseudun kuntien yhteishankintana toteutettava matkapalvelujen kilpailutus valmistuu. Muiden kuntien selvitystyö ja päätöksenteon viivästyminen ovat estäneet hankinnan kilpailuttamisen käynnistämisen suunnitellussa aikataulussa. Helsingin kaupunki ei ole voinut ennakoida viivästystä, joka on luonteeltaan ennalta arvaamaton ja jonka johdosta nykyisen hankintakauden sopimuskautta on välttämätön jatkaa hankinnan kilpailuttamiseen asti. Arvioitu kilpailutuskausi kestää vuoden 2019 maaliskuun loppuun asti.

Suorahankinnat toteutetaan hankintalain 40§ 2 momentin 4- kohdan mukaan, sillä sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta ja ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Sopimukseen on alun perin sisältynyt optiokauden mahdollisuus 11.6.2019 asti, mutta optiota ei ole otettu käyttöön mm. liikennepalvelulain voimaantulosta johtuen sekä siitä syystä, ettei viivästystä ei ole voitu ennakoida.

Lisätiedot

Tuomas Ikävalko, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 6639684

tuomas.ikavalko(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566