Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

19.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 161

Perhe- ja sosiaalipalvelujen vammaistyön johtajan virkasuhteeseen ottaminen, työavain 7-581-18

HEL 2018-005954 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ottaa vammaistyön johtajan virkaan (vakanssinumero 026720) yhteiskuntatieteiden maisteri Katja Raidan 1.9.2018 alkaen 6814,84 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koeaika on kuusi kuukautta ja päättyy 28.2.2019.

Päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun työterveyshuollon antaman selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveystoimiala / perhe- ja sosiaalipalvelut / vammaispalvelut.

Käsittely

Vammaistyön johtajan virkaan valittava Katja Raita osallistui kokoukseen ja sosiaali- ja terveyslautakunta haastatteli häntä tehtävään liittyen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vakiokokoonpanoon kuuluvat toimialajohtaja Juha Jolkkonen, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi, hallintojohtaja Tiina Mäki, viestintäpäällikkö Jaana Juutilainen-Saari ja lakimies Harri Lehtonen poistuivat kokoustilasta haastattelun ajaksi. Haastattelun päätettyä virkaan valittava Katja Raita poistui kokouksesta ja vakiokokoonpanoon kuuluvat henkilöt palasivat kokoustilaan asian päätöksenteon ajaksi.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo, työavain 7-581-18

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Muut virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 27.2.2018 § 53 myöntää valtiotieteen maisteri Mikaela Westergårdille eron 19.3.2018 lukien vammaispalvelujen johtajan virasta. Samalla lautakunta päätti, että vammaistyön johtajan virka (vakanssinumero 026720) julistetaan haettavaksi. Vammaistyön johtajan virka kuuluu kokonaispalkkausjärjestelmään (HAY22) ja viran kokonaispalkka on 6814,84 euroa kuukaudessa.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen virkaan ottamisesta.

Vammaistyön johtajan virka oli julkisesti haettavana 6.–25.4.2018. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi. Lisäksi ilmoitus oli esillä Helsingin Sanomissa 8.4.2018 sekä LinkedIn-palvelussa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 3 luvun 3.1.4 momentin mukaan palvelua johtaa vammaistyön johtaja. Vammaistyön johtaja suorittaa perhe- ja sosiaalipalvelujohtajan määräämät tehtävät. Vammaistyön tehtävänä on kaikenikäisten vammaisten sosiaalityö, asumis- ja perhehoitopalvelut, työ- ja päivätoimintapalvelut sekä vammaispalvelulain (380/1987) ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen kuljetuspalvelu.

Vammaistyö käsittää kaikenikäisten vammaisten sosiaalityön, asumis- ja laitospalvelut sekä työ- ja päivätoimintapalvelut. Palveluun on keskitetty kaikki erityislainsäädännön (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977, Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987) perusteella kehitysvammaisille ja vaikeavammaisille annettavat palvelut, jotka muodostavat selkeän toiminnallisen kokonaisuuden. Ruotsinkieliset vammais- ja kehitysvammahuollon palvelut sijoittuvat osaksi tätä palvelua.

Viran hoitaminen edellyttää vammaistyön ja vammaisten palvelujen tuntemusta. Tehtävä edellyttää henkilöstöjohtamista, talousjohtamista ja taitoa johtaa toimintaa tavoitteiden suuntaan. Lisäksi vammaistyön johtaja osallistuu tulevan sote-maakunnan kehittämiseen ja rakentamiseen. Siksi erityisesti muutosten johtamisen osaaminen katsottiin eduksi.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Vammaistyön johtajan virkaa haki hakuajan kuluessa 12 henkilöä. Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto oli kaikilla hakijoilla. Kokemusta vaativista johtamistehtävistä oli kahdeksalla hakijalla. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa: ********** ja Katja Raita. Hakijoita haastattelivat 9.5. ja 16.5. toimialajohtaja Juha Jolkkonen, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori, henkilöstösuunnittelupäällikkö Tarja Näkki sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajat Sanna Vesikansa, Karita Toijonen ja Seija Muurinen. Henkilöarviointiin kutsuttiin haastatelluista kolme. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy.

********** on suorittanut valtiotieteen lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2004. Hänellä on sosiaalityöntekijän laillistus. Lisäksi hän on suorittanut sosiaalitalouden opinnot (20 ov) Helsingin yliopistossa vuonna 2005, yrittäjäerikoisluokan Helsingin kauppaoppilaitoksessa vuonna 1988 sekä johtajuusopinnot (12 ov) Helsingin yliopistossa vuonna 2002. Hakija on toiminut ostopalvelupäällikkönä Hämeenlinnan kaupungilla 1.3.2011 alkaen. Aiemmin hän on työskennellyt ylitarkastajana Valvirassa sekä Etelä-Suomen lääninhallituksessa, päihdeyksikön johtajana Helsingin kaupungilla sekä liikkeen-harjoittajana. Hakijan vahvuutena on monipuolinen työkokemus ja kilpailutus-osaaminen. Hakija kutsuttiin henkilöarviointiin.

********** on suorittanut sosionomi YAMK -tutkinnon Metropoliassa vuonna 2013. Lisäksi hän on sosionomi AMK Helsingin ammattikorkeakoulusta vuonna 2004 ja kehitysvammaistenohjaaja Helsingin diakoniaopistosta vuonna 1998. Hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon Amiedussa vuonna 2015. Hän on toiminut va. vammaistyön johtajana Helsingin kaupungilla 19.3.2018 alkaen. Aiemmin hän on toiminut ostopalvelupäällikkönä Helsingin kaupungilla, työ- ja päivätoiminnan päällikkönä Vantaan kaupungilla, toimintayksikön esimiehenä Vantaan kaupungilla sekä sosionomina Suomen MS-liitossa. Hakijan vahvuutena on haettavana olevan tehtäväkokonaisuuden tuntemus toiminnan näkökulmasta. Hänen kokemuksensa vaativista johtamistehtävistä on vähäinen.

********** on suorittanut yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 2015. Hän on yhteiskuntatieteiden maisteri Joensuun yliopistosta vuonna 2005 ja lisäksi hän on suorittanut sosiaalityön eximia cum laude –opinnot Tampereen yliopistossa vuonna 2006. Hän on suorittanut myös Sote-johtaminen muuttuvassa ympäristössä -opinnot Tampereen yliopistossa vuonna 2016, Älykäs kokeilu- ja kehittämistoiminta kunnissa –opinnot vuonna 2016 sekä henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen -opinnot Tekesissä 2017. Hän on toiminut vs. vammaisten sosiaalityön päällikkönä Helsingin kaupungilla 1.2.2018 alkaen. Aiemmin hän on toiminut sosiaalityön asiantuntijana Kanta-Hämeen maakunnassa, johtavana sosiaalityöntekijänä Hattulan kunnassa, tutkijana ja yliopisto-opettajana Tampereen yliopistossa sekä sosiaalityöntekijänä Akaan kaupungissa. Hakijan vahvuutena on vammaisten sosiaalityön vahva tuntemus. Hänen johtamiskokemuksensa vaativista johtamistehtävistä on haastatelluista vähäisin.

********** on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa vuonna 1986. Lisäksi hänellä on kelpoisuus kansanopiston, työväenopiston ja kansalaisopiston opettajaksi Kuopion kansalaisopistosta 1988 ja johtamisen erikoisammattitutkinto johtamistaidon opistosta 2005. Hän on toiminut 9.4.2018 alkaen kehittämispäällikkönä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä. Aiemmin hän on toiminut vanhus- ja vammaistyön päällikkönä Tuusulassa, sosiaalijohtajana ja perusturvan toimialajohtajana Somerolla, sosiaalisihteerinä Vampulassa ja yhteiskunnallisten aineiden opettajana Suomen kirkon sisälähetysseuran oppilaitoksissa. Hakijan vahvuutena on johtamiskokemus. Hänen tuntemuksensa haettavana olevasta tehtäväkokonaisuudesta on suppeampi kuin muilla haastatelluilla. Hakija kutsuttiin henkilöarviointiin.

Katja Raita on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 1998. Hänellä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Lisäksi hän on suorittanut työyhteisö- ja esimieskoulutuksen 2001 Lahden kaupungilla, johtamisen erikoisammattitutkinnon Edupolissa 2005, johdon ja esimiesten strategiavalmennuksen 2011 PHSOTEY:ssä ja työhyvinvointikorttikoulutuksen 2014 PHSOTEY:ssä. Hakija on toiminut tulosyksikköpäällikkönä 13.2.2017 alkaen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä vammaispalvelujen tulosalueella. Aiemmin hän on työskennellyt sosiaalipäällikkönä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä, ylitarkastajana Etelä-Suomen lääninhallituksessa, perusturvajohtajana Myrskylän kunnassa, vs. sosiaalijohtajana ja sosiaalityön vastuuhenkilönä Nastolan kunnassa sekä laaja-alaisesti erilaisissa sosiaalityön tehtävissä kuntasektorilla. Hakijan vahvuutena on monipuolinen johtamiskokemus sekä vammaistyön palvelujen tuntemus. Hakija kutsuttiin henkilöarviointiin.

Arviointi

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin, henkilöarviointiin ja aiempaan tietoon sekä lautakunnan lausuntoon perustuen on katsottava, että yhteiskuntatieteiden maisteri Katja Raita omaa parhaat edellytykset edellä kuvattujen vammaistyön johtajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Katja Raidan valintaa puoltaa hänen monipuolinen johtamiskokemuksensa, vammaistyön vahva asiantuntijuus, näytöt uudistusten toteuttamisesta sekä todennetusti hyvät valmiudet operatiiviseen johtamiseen ja yhteistyön tekemiseen. Katja Raita tuntee vammaistyön toimintakentän, tuntee alaa ohjaavan lainsäädännön, ja tunnistaa keskeiset toimintaympäristön muutokset. Hänen johtamistapansa on ratkaisukeskeinen.

Muuta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenillä on mahdollisuus tutustua esitykseen liittyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo, työavain 7-581-18

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Muut virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566