Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/20

 

19.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 178

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavia sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemiä päätöksiä:

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 11.6.2018

96 § Hankinta, matkapalvelujen liikennöinti, Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 12.6.2018

97 § Lastensuojelun palveluiden lasten vastaanoton käteiskassan lopetus

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 15.6.2018

98 § Helsingin kaupungin osallistuminen STM:n sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauden pilottiin

99 § Sosiaali- ja terveystoimialan hallintopäällikön viran täyttäminen, työavain 7-735-18

100 § Kotihoidon asiakirjatekstien luovuttaminen ja anonymisointi puheentunnistusjärjestelmän sanastojen muodostamiseksi ja tunnistustarkkuuden kehittämiseksi.

Käsittely

Esteelliset: sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Tiina Mäki

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Tiina Mäki

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566