Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

19.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 163

Uudenmaan lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta

HEL 2018-006678 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti:

A hyväksyä Uudenmaan lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen kilpailutuksen periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä vähäisiä muutoksia.

B oikeuttaa Helsingin kaupungin osalta perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan:

        tekemään hankinnasta päätöksen

        allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset

        päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

Lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski, sijoituksen sosiaalityön päällikkö Ritva Mantila ja vastaava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Todettiin puheenjohtaja Sanna Vesikansan esteellisyys asiassa. Esteellisyyden syynä on puheenjohtajan palvelussuhde Pelastakaa Lapset ry:hyn (Hallintolaki 28.1 § 4 kohta), josta hän on tällä hetkellä toimivapaalla. Puheenjohtaja poistui kokoustilasta ennen asian käsittelyn aloittamista ja palasi kokoustilaan asian käsittelyn päätyttyä. Varapuheenjohtaja Karita Toijonen toimi kokouksen puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystä siten, että esittelijän perustelujen kohdan "Hankinnan taustaa" ensimmäinen virke muutettiin kuulumaan seuraavalla tavalla: "Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta toteutetaan Uudenmaan kuntien yhteishankintana."

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tuomas Riihivaara, vastaava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

6

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

7

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

8

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

9

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

10

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

11

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

12

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

13

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

14

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

15

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

19

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

20

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

21

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää:

A hyväksyä Uudenmaan lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen kilpailutuksen periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä vähäisiä muutoksia.

B oikeuttaa Helsingin kaupungin osalta perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan:

        tekemään hankinnasta päätöksen

        allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset

        päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Esittelijän perustelut

Lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski, sijoituksen sosiaalityön päällikkö Ritva Mantila ja vastaava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.12.2017 § 334 päättänyt viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujenjohtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Hankinnan taustaa

Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta toteutetaan Uudenmaan maakuntien yhteishankintana. Hankintaan osallistuvat kunnat ovat: Helsinki, Vantaa, Espoo, Kerava, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Inkoo, Siuntio, Karviainen, Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi, Tuusula, Sipoo, Porvoo, Loviisa ja Askola. Osallistuneet kunnat ovat valtuuttaneet Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan toteuttamaan kilpailutuksen ja Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymään hankinnan periaatteet. Kukin osallistuva kunta tekee tarjouskilpailun tuloksen perusteella omat hankintapäätöksensä ja -sopimuksensa.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena ovat uusien sijoitettavien lasten lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon palvelut sekä edellisissä kilpailutuksissa hyväksytyille puitesopimuskumppaneille sijoitettujen lasten lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon palvelut. Kilpailutuksen tulokset eivät johda jo sijoitettujen lasten sijaishuoltopaikan vaihtamiseen.

Hankinta jakautuu seuraaviin osakokonaisuuksiin:

Laitoshoito

        perustason laitoshoito

        erityistason laitoshoito

        vaativa laitoshoito

Perhehoito

        toimeksiantosuhteinen perhehoito, perustason palvelu

        toimeksiantosuhteinen perhehoito, vankan tuen palvelu

        luvanvarainen ammatillinen perhehoito

Perhekuntoutus

        perustason perhekuntoutus

        erityistason perhekuntoutus

Vastaanottotoiminta

        vastaanottotoiminta: toimeksiantosuhteinen perhehoito

        vastaanottotoiminta: laitoshoito.

Tarjouskilpailu

Hankinta toteutetaan dynaamisena puitejärjestelynä, joka tarkoittaa hankintayksikön itsensä suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Dynaaminen puitejärjestely on kestonsa ajan avoin kaikille tarjouspyynnön vaatimukset täyttäville palveluntuottajille. Dynaamisen puitejärjestelyn tarkoituksena on turvata palvelujen saatavuus sopimuskauden aikana.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän esityksen liitteinä. Hankinta-asetuksen (614/2007) 6 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä.

Hankinnassa käytetään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena halvinta hintaa. Palvelun laatua ei takaa yksinomaan laadullinen vertailuperuste, vaan myös laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset sekä sopimuskauden aikainen kannustinjärjestelmä. Hankinnan kohdetta koskevat korkeat laatuvaatimukset on määritelty ehdottomina vähimmäisvaatimuksina siten, että ne vastaavat hankintayksiköiden määrittelemää laatutasoa. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset (kelpoisuusvaatimukset), joiden on ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista.

Puitejärjestelyyn valitaan kohteittain kaikki soveltuvuusvaatimukset sekä tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntuottajat. Molemmissa kohteissa palveluntuottajat asetetaan vertailuhinnan mukaiseen ensisijaisuusjärjestykseen.

Dynaamisessa puitejärjestelyssä oleva palveluntuottaja valitaan kunkin lapsen kohdalla sovellettavan lainsäädännön mukaisesti arvioidun palveluntarpeen, lapsen erityisten olosuhteiden ja edun perusteella ja lapsen mielipide huomioiden. Valintaprosessissa lapsi, hänen läheisensä ja sosiaalityöntekijä kartoittavat palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä asiakkaan tarpeet ja toiveet palveluun liittyen. Palveluista valitaan lapsen tarpeisiin sopiva paikka. Mikäli asiakkaan palveluntarpeen kannalta soveltuvia palveluntuottajia on useampia, valitaan palveluntuottaja kilpailutuksen mukaisen kokonaistaloudellisen edullisuuden järjestyksen mukaisesti.

Palveluntuottajia tullaan kohtelemaan puitesopimuskauden aikana tasapuolisesti.

Vähimmäisvaatimusten toteutumisen seuranta

Palvelun yhteinen kehittäminen palveluntuottajien kanssa on oleellisena osana palvelujen laadun turvaamista. Palveluntuottaja sitoutuu kehittämään palvelun sisältöjä ja laatua yhteistyössä tilaajan ja muiden puitesopimuskumppaneiden kanssa sopimuskaudella.

Asiakkaan tilanteen kehittymistä arvioidaan tilaajan arviointivälineellä/-mittaristolla. Palveluntuottaja sitoutuu mittariston käyttöönottoon ja säännölliseen toteutukseen. Laatuvaatimuksena on lapsen osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden toteuttaminen.

Helsingin sijaishuollon asiakasohjaus suorittaa yhteistyössä muiden kilpailutukseen osallistuneiden kuntien kanssa sopimusvalvontaa yksikkökohtaisesti ja lapsen vastuusosiaalityöntekijät valvovat lapsikohtaisesti lapsen saaman hoidon laatua.

Palveluntuottajan henkilöstölle asetettuja vaatimuksia seurataan vuosittain.

Hankintasopimus mahdollistaa sanktioinnin, mikäli palveluntuottaja ei sopimuskauden aikana pysty ylläpitämään tämän sopimuksen sekä lakien ja asetusten mukaista henkilöstön mitoitusta ja pätevyyttä.

Tehtävät sopimukset

Palvelu kilpailutetaan neljän (4) vuoden sopimuskaudelle. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.1.2019.

Kukin hankinnassa mukana olevista hankintayksiköistä (kunnista) tekee oman hankintapäätöksen ja sopimukset valittujen palveluntuottajien kanssa.

Hankintayksiköt varaavat oikeuden irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perusteltua.

Hankintayksiköt eivät sitoudu hankkimaan tiettyä määrää palvelua, vaan hankkivat palvelua tarpeen mukaisesti.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tuomas Riihivaara, vastaava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

6

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

7

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

8

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

9

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

10

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

11

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

12

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

13

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

14

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

15

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

19

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

20

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

21

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566