Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

05.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 157

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 29.5.2018

89 § Päätös optiokauden käyttöönotosta hammaslaboratoriopalvelujen hankinnassa

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 30.5.2018

90 § Ulkokuntalaisten terveydenhuollosta laskuttaminen, pysyväisohje PYSY023

91 § Kaupungin edustajien nimeäminen Aktiebolaget det Finlandssvenska kompetenscentret på det sociala området (FSKC) hallitukseen v. 2018-2020

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 1.6.2018

92 § Valtuutus Oy Apotti Ab:lle, sopimusehtojen neuvottelu ja mallisopimuslausekkeiden päivittäminen tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla

93 § Määräys huollon tarpeen selvittämisestä Helppiseniorin ruotsinkielisen asiakasohjausyksikön sosiaalityöntekijöille

94 § Pysyväisohje PYSY135, Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden tukihenkilötoiminta

95 § Määräys huollon tarpeen selvttämisestä Helppiseniorin eteläisen asiakasohjausyksikön sosiaalityöntekijöille

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 22.5.2018

41 § Toimintakeskus Sofianlehto sekä Killinmäen toimipiste: tilapäinen sulkeminen 11.6. - 15.6.2018 varsinaisiin toimitiloihin muuton vuoksi

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 23.5.2018

42 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Asumiskoti Viima, Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy (Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 25.5.2018

43 § Sosiaali-ja terveystoimiala, pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työtoiminnan hankinta

44 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Asumiskoti Tuisku (Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 31.5.2018

46 § Lastensuojelun yksiköiden lyhytaikaiset sulkemiset 2018

47 § Virkasuhteen täyttäminen, vammaisten työ- ja päivätoiminnan päällikkö, työavain 7-612-18

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 29.5.2018

28 § Madetojan palvelutalon asukaspaikkojen vähentäminen

Hallintojohtaja 24.5.2018

21 § Hankinta, johtamisen kehittämisen konsultointipalvelut, sosiaali-ja terveystoimiala

Tietohallintopäällikkö 31.5.2018

20 § Asiakas-ja potilastietojärjestelmien konversiot ja migraatiot, Aineistojen poimintaohjelmistojen määritysten toteuttaminen ATJ-järjestelmästä

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Leena Turpeinen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Leena Turpeinen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566