Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

05.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 158

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavan viranomaisen alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 24.5.2018

27 § Psykiatria- ja päihdepalvelujen yksiköiden lyhytaikaiset sulkemiset 2018

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 30.5.2018

28 § Terveysasemat ja sisätautien poliklinikan Koskelan omahoitotarvikejakelun vuoden 2018 kesäajan toiminnan supistaminen

Käsittely

Esteelliset: terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Seija Meripaasi

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Seija Meripaasi

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566