Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

24.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 107

Sosiaali- ja terveystoimialan toiminnan ja talouden ennuste 28.2.2018

HEL 2018-004016 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 28.2.2018 tilanteessa.

Käsittely

Talous- ja suunnittelupäälikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1

Määrälliset tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava taloussuunnittelija Mikael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Kaupunginkanslialle toimitetaan vuonna 2018 talouden ja toiminnan ennusteet kolme kertaa: 11.4., 1.8. ja 10.10.2018. Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat ennusteet tuodaan tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Talousarvioesitystä vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaesitystä vuosille 2020–2021 käsitellään sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.8. ja 21.8.2018.

Nyt laaditun ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta helmikuun lopun tiedot. HUS tekee ensimmäisen virallisen ennusteen tammi-maaliskuun tietojen pohjalta, joten HUS:n osalta ennuste pohjautuu talousarvioon. HUS:n tammi-helmikuun toteutumien perusteella käytön volyymi ja palvelujen laskutus ovat olleet budjetoitua korkeammalla tasolla. HUS:n ennustetta tarkennetaan seuraavassa ennusteessa.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on viisi erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat:

Sosiaali- ja terveyspalvelut (51001)

5 10 01Sosiaali- ja terveyspalvelut

TP 2017

TA 2018

Ennuste 28.2.

Ero TA

Ero TA %

(1 000 e)

 

 

 

 

 

Tulot

    168 603

    164 571

    168 244

+ 3 673

2,2 %

Menot

 1 434 243 

 1 453 602

 1 453 602

0

0,0 %

Toimintakate

-1 265 640

-1 289 031

-1 285 358

+3 673

0,3 %

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulojen arvioidaan ylittävän budjetin 3,7 milj. eurolla, joka muodostuu pääosin pakolaisten ja paluumuuttajien korvauksista.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ylityspaineena on n. 8,2 milj. euroa, joka koostuu pääosin perhe- ja sosiaalipalvelujen asiakaspalveluostoista. Kustannusten kehitystä seurataan osana johtamista tarkasti kuukausittain ja ryhdytään tarvittaessa tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin.  

Perhe- ja sosiaalipalvelujen budjetin ylityspaine on 7,7 milj. euroa, joka koostuu pääosin asiakaspalvelujen ostoista. Lastensuojelussa ylityspainetta on lastensuojelun kuntouttavan laitoshoidon asiakaspalvelujen ostoissa, kuntouttavan perhehoidon asiakaspalvelujen ostoissa ja läheisverkostosijoitusten kulukorvauksista, yhteensä noin 8 milj. euroa. Vammaistyössä ylityspaineena on asumisen ja työ- ja päivätoiminnan kasvu laitoshoidon purun seurauksena, kuljetusten kasvu, henkilökohtaisen avun palveluseteliostojen kasvu sekä henkilökohtaisen avun avustajien palkankorotus, yhteensä 0,9 milj. euroa. Neuvola- ja perhetyössä lapsiperheiden kotipalvelujen asiakaspalvelujen ostoissa on ylityspainetta 0,4 milj. euroa. Perhe- ja sosiaalipalvelujen henkilöstömenojen arvioidaan alittavan budjetin 1,6 milj. eurolla.

Lastensuojelussa tavoitteena on painopisteen siirtäminen varhaisempaan, lapsen ja nuoren kasvuympäristössä toteutuvaan tukeen. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa määritetään yhteiset palveluketjut ja vahvistetaan monialaista tukea ja hoitoa varhaisemmassa vaiheessa. Oman laitoshoidon käyttöastetta nostetaan, kilpailutetaan lastensuojelun ympärivuorokautinen hoito ja uudistetaan pienten lasten ja perheiden vastaanottotoiminta.

Neuvola- ja perhetyössä tiivistetään yhteistyötä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen kanssa asiakkuuksien (mm. sairaanhoidolliset asiakkuudet) hallinnoimiseksi.

Vammaistyössä kehitetään jalkautuvia päivätoimintapalveluja laitoksista muuttaville asukkaille ja kevennetään palvelurakennetta edelleen asumisen ja päiväaikaisen toiminnan osalta.

Terveys- ja päihdepalvelujen budjetin ylityspaineena on 0,8 milj. euroa. Päivystyksessä on ylityspainetta henkilöstömenoissa 0,3 milj. euron liittyen ilta- ja viikonloppukorvauksiin ja päivystyskorvauksiin ja 0,5 milj. euroa liittyen HYKS-Helsinki päivystysintegraation koulutuskustannuksiin. Suun terveydenhuollossa on uuden Lifecare- potilasjärjestelmän ohjelmavirheiden vuoksi jouduttu lisäämään palvelusetelitoimintaa ja aiheuttaa tässä vaiheessa vajaan 0,2 milj. euron ylityspaineen. Terveysasemat ja sisätautien poliklinikan menojen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti ja psykiatria- ja päihdepalvelujen menojen arvioidaan alittavan budjetin vajaalla 0,2 milj. eurolla.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen menojen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Rekrytointia tehostetaan vuokratyövoiman kustannusten hallitsemiseksi.

Hallinnon menojen ennustetaan alittavan budjetin 0,4 milj. eurolla henkilöstömenoissa ja muissa palvelujen ostoissa. Henkilöstömenojen alitusta selittää avoimien vakanssien rekrytointiviiveet, pitkät palkattomat sairauslomat ja työvapaat. Rekrytointia tehostetaan ja avoimet vakanssit pyritään täyttämään kevään aikana.

Vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut (51003)

5 10 03 
Vastaanottokeskukset 

TP 2017

TA 2018

Ennuste 28.2.

Ero TA

Ero TA %

(1 000 e)

 

 

 

 

 

Tulot

20 626

15 167

21 000

 5 833

 38%

Menot

17 356

14 467

17 982

-3 515

-24%

Toimintakate

  3 270

     700

  3 018

 2 318

 331%

 

 

 

 

 

 

 

Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahanmuuttopalvelujen osalta sekä menot että tulot ylittyvät. Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahanmuuttopalvelujen aiheutuneet kustannukset ovat kaupungin näkökulmasta valtiolta läpilaskutettavia eriä.

Toimeentulotuki (51002)

5 10 02 
Toimeentulotuki 

TP 2017

TA 2018

Ennuste 28.2.

Ero TA

EroTA %

(1 000 e)

 

 

 

 

 

Tulot

14 983

  9 402

  8 272

-1 130

-12%

Menot

30 934

20 500

16 809

 3 691

 18 %

Toimintakate

-15 951

-11 098

-8 537

 2561

 23,1%

 

 

 

 

 

 

 

Toimeentulotuessa arvioidaan täydentävän toimeentulotuen alittavan budjetin 2,5 milj. euroa, ehkäisevän toimeentulotuen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti, kotouttamistuen alittavan budjetin 1,3 milj. euroa ja kuntouttavan työtoiminnan matkakorvauksen työmarkkinatukea saaville ylittävän budjetin 0,1 milj. euroa. Toimeentulotuen menot eivät ole täysin vertailtavissa edelliseen vuoteen perustoimeentulotuen siirtymäajan (tammi-maaliskuu 2017) vuoksi, jolloin perustoimeentulotukea maksettiin kunnasta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (51005)

5 10 05 
HUS 

TP 2017

TA 2018

Ennuste 31.8.

Ero TA

Ero TA %

(1 000 e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menot

561 973

565 704

565 704

0

0 %

 

HUS tekee ensimmäisen virallisen ennusteen tammi-maaliskuun tiedoilla huhti-toukokuussa, joten HUS:n osalta ennuste pohjautuu talousarvioon. HUS:n tammi-helmikuun toteutumien perusteella käytön volyymi ja palvelujen laskutus ovat olleet budjetoitua korkeammalla tasolla. HUS:n ennustetta tarkennetaan seuraavassa ennusteessa. Ennusteessa ei ole huomioitu HUS:n tämän vuoden mahdollista tilikauden ylijäämän palautusta tai lisälaskutusta.

Apotti ja Sote-maakuntauudistus (51004)

5 10 04 
Apotti ja Sote-maakuntauudistus 

TP 2017

TA 2018

Ennuste 28.2.

Ero TA

Ero TA %

(1 000 e)

 

 

 

 

 

Tulot

444

3 299

1 070

2 229

68 %

Menot

1 812

6 307

5 877

430

7 %

Toimintakate

-1368 

-3008

-4807

1799

60 % 

 

Apotti-hankkeen ja Sote-maakuntauudistuksen menojen sekä tulojen arvioidaan alittavan talousarvion. Sote-maakuntauudistuksen valmistelussa suurin osa henkilöstöstä toimii tällä hetkellä resurssisopimuksella Uudenmaan maakuntaan ja laskutus perustuu toteutuneisiin työtunteihin. Tässä vaiheessa ei voida arvioida soten- ja maakuntalakien voimaantulon vaikutuksia sote-maakuntauudistuksen henkilöresursseihin ja kustannuksiin loppuvuoden aikana.

Palvelut

Talousarvion määrälliset tavoitteet, jotka on asetettu keväällä 2017, on esitetty liitteessä 1.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystoimialan sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 

1. Erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluja lisätään ja lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee vuoteen 2017 verrattuna.

Toteutuu

2. Aikuissosiaalityön palvelutarpeen arviointien määrä kasvaa 20% suhteessa asiakasmäärään vuoteen 2017 verrattuna.

Toteutuu 

3. Kehitysvammaisten asumispalveluissa itsenäisesti asuvien osuus kasvaa 2 %-yksikköä vuodessa. 

Toteutuu

4. Asiakas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin 10 vuorokauden sisällä (T3< 10 vrk eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani).

Toteutuu

5. Asiakas pääsee hammaslääkärin kiireettömälle vastaanotolle alle kolmessa kuukaudessa (T3< 90 vrk eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani).

Toteutuu

6.Psykiatrisessa avohoidossa olevien potilaiden sairaalapäivien määrä vähenee vuoteen 2017 verrattuna avohoidon laadullisella kehittämisellä ja sen eri muotoja vahvistamalla.

Toteutuu

7. Kotona asumista tuetaan palveluita vahvistamalla niin, että kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2017 verrattuna. 

Toteutuu

8. Laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee ja heidän palveluasumisessa olevien osuus nousee vuoteen 2017 verrattuna.

Toteutuu

9. Sähköinen asiointi kasvaa vähintään 20 % vuoteen 2017 verrattuna.

Toteutuu

10. Asiakaskokemus paranee terveysasemilla ja kotihoidossa vuoteen 2017 verrattuna. 

Toteutuu

 

 

Toimeentulotuki

 

Ehkäisevän toimeentulotuen budjetista kohdennetaan ehkäisevänä tukena vähintään 45 % lapsiperheille.

Toteutuu

 

Kaikkien sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitellusti.

Investoinnit

Investointien arvioidaan toteutuvan seuraavasti:

(1000 e)

TA 2018

Ylitysoikeudet

TA 2018 yhteensä

Ennuste 28.2.

Ero TA

Tietotekniikkahankinnat

 6 600

1 718

 8 318

 8 318

0

Muut hankinnat

 4 050

2 647

 6 697

 6 697

0

Yhteensä

10 650

4 365

15 015

15 015

0

 

Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2017 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 28.2.2018 myöntänyt yhteensä 4,365 milj. euron suuruisen ylitysoikeuden vuodelle 2018.

Sosiaali- ja terveystoimi esittää, että kaupunginhallituksen 30.10.2017 myöntämästä 21 milj. euron lisämäärärahasta kohdentamatta jätetty määräraha, 4,375 milj. euroa ja vuoden 2017 tulospalkkion palautus 2,6 milj. euroa käytetään 1.5.2018 voimaan tulevien KVTES:in ja lääkärisopimusten mukaisiin palkankorotuksiin. Toimialan tulospalkkiota varten kohdennettua määrärahaa voidaan tarvittaessa kohdentaa toimialajohtajan harkinnan mukaan sosiaali- ja terveystoimialan talousarviokohdan toteutumiseksi budjetin mukaisesti.

HUS:n laskennallista ennustetta tarkennetaan seuraavissa ennusteissa ja tarvittaessa tehdään määrärahan ylitysoikeusesitys syksyllä 2018.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1

Määrälliset tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566