Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

24.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 110

Työnohjauspalvelujen hankinnan periaatteista ja ehdoista sekä hankintavaltuudesta päättäminen

HEL 2018-000917 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A. hyväksyä sosiaali- ja terveystoimialan työnohjauspalvelujen kilpailutuksen periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä vähäisiä muutoksia.

B. oikeuttaa toimialajohtajan:
- tekemään hankinnasta päätöksen
- päättämään optiokauden käyttöönotosta
- allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset
- päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

Vastaava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara, kehittämispäällikkö Ulla Tyyskä ja hankintapäällikkö Hannu-Pekka Polttila olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Ulla Tyyskä, kehittämispäällikkö, puhelin: 050 3071403

ulla.tyyska(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Hankintalaki 60 § ja 138 §)

2

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Hankintalaki 60 § ja 138 §)

3

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

 

Hankintapalvelut

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vastaava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara ja kehittämispäällikkö Ulla Tyyskä ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.12.2017 § 334 päättänyt sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että toimialajohtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 1 000 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa toimialajohtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 1 000 000 euroa.

Hankinnasta solmittavat sopimukset ja sopimusten allekirjoittaja

Helsingin kaupungin hallintosäännön 26 §:n mukaisesti lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä ja varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää riittävänä, että sopimukset allekirjoittaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja.

Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai purkamiseen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituksenmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta on sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajalla.

Hankinnan taustaa

Työnohjauspalvelujen nykyinen sopimuskausi on päättymässä 31.7.2018. Työnohjaus on osa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön osaamisen kehittämisen kokonaisuutta.

Työnohjauksella pyritään parantamaan henkilöstön ammatillista osaamista ja edistämään työhyvinvointia. Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu työnohjaajan avulla. Se voi olla työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, haasteiden, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjausta käytetään vaativassa ja kuormitusta aiheuttavassa asiakas- ja potilastyössä sekä johtamis- ja esimiestyössä. Yksilötyönohjauksella tarkoitetaan työntekijän ja työnohjaajan välistä kahdenkeskeistä työnohjausta. Ryhmätyönohjaukseen osallistujat kootaan työnohjaustarpeen ja työnohjaukselle asetettujen tavoitteiden mukaan saman tai eri ammattiryhmien edustajista samasta tai eri työpisteistä. Työyhteisöohjaukseen osallistuu koko työpaikan henkilöstö esimiehineen. Mielenterveyspalveluissa työnohjauksen järjestäminen on lakisääteistä, ja sitä sääntelee mielenterveyslaki (14.12.1990/1116) sekä mielenterveysasetus (21.12.1990/1247).

Työnohjauspalvelut kilpailutetaan luokiteltuna seuraaviin neljään hankinnan kohteeseen:

1. Psykiatrian, mielenterveys- ja päihdetyön sekä psykoterapiatyötä tekevien  a) yksilötyönohjaus ja b) ryhmätyönohjaus

2. Muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja/tai potilastyön a) yksilötyönohjaus ja b) ryhmätyönohjaus

3. Esimiesten ja johdon a) yksilötyönohjaus ja b) ryhmätyönohjaus

4. Työyhteisöjen työnohjaus.

Hankintamenettely ja valinnan perusteet

Hankintamenettelynä on Hankintalain (1397/2016) 32 §:n mukainen avoin menettely. Valinnan perusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 70 % ja laadun 30 %.

Laatua arvioidaan seuraavasti:

Kohde 1: Psykiatrian, mielenterveys-ja päihdetyön sekä psykoterapiatyötä tekevien a) yksilötyönohjaus ja b) ryhmätyönohjaus

1)  Työnohjaajakokemus: Työnohjaajakokemus psykiatrian, mielenterveystyön, päihdetyön, psykoterapiatyön asiakas- ja/tai potilastyöstä

2)  Työkokemus: Työnohjaajalla on osoitettavissa oleva työkokemus psykiatrian, mielenterveystyön, päihdetyön, psykoterapiatyön asiakas- tai potilastyöstä

Kohde 2: Muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastyön a) yksilötyönohjaus ja b) ryhmätyönohjaus

1)  Työnohjaajakokemus: Työnohjaajakokemus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja/tai potilastyöstä

2)  Työkokemus: Työkokemus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja/ tai potilastyöstä

Kohde 3: esimiesten ja johdon a) yksilötyönohjaus ja b) ryhmätyönohjaus

1)  Työnohjaajakokemus: työnohjaajakokemus esimiesten ja johdon työnohjaustehtävistä

2)  Työkokemus: Työkokemus esimies- ja johtotehtävistä

Kohde 4: Työyhteisöjen työnohjaus

1)  Työnohjaajakokemus: kokemus työyhteisöjen työnohjauksesta

2)  Työkokemus: työkokemus työyhteisöjen johtamisesta

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjousten vertailuperusteet. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty myös tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset (kelpoisuusvaatimukset), joiden on ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista. Puitejärjestelyyn hyväksytään niin monta tarjoajaa, että arvioitu palveluntarve saadaan täytettyä. Arvio puitejärjestelyyn valittavien palveluntuottajien määrästä käy ilmi tarjouspyynnöstä.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän esityksen liitteinä. Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä.

Tehtävät sopimukset

Palvelu kilpailutetaan kahden (2) vuoden sopimuskaudelle. Sopimuskauden tavoiteltu alkamisajankohta on 1.8.2018. Perussopimuskauden jälkeen on mahdollista, Tilaajan niin päättäessä, jatkaa sopimusta enintään kahdella (2) vuodella.

Sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perusteltua.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu hankkimaan tiettyä määrää palvelua, vaan hankkii palvelun tarpeen mukaisesti.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Ulla Tyyskä, kehittämispäällikkö, puhelin: 050 3071403

ulla.tyyska(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Hankintalaki 60 § ja 138 §)

2

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Hankintalaki 60 § ja 138 §)

3

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

 

Hankintapalvelut

 

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.04.2018 § 96

HEL 2018-000917 T 02 08 02 00

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta, koska esittelijä peruutti ehdotuksensa asiasta käydyn keskustelun jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymänä.

Käsittely

10.04.2018 Poistettiin

Vastaava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara ja kehittämispäällikkö Ulla Tyyskä olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä Juha Jolkkonen poisti esityksen listalta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Ulla Tyyskä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 42210

ulla.tyyska(a)hel.fi

Tuomas Riihivaara, vastaava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566