Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/14

 

24.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 118

Uudenmaan CP-yhdistys ry:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä

HEL 2018-003505 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jättää tutkimatta Uudenmaan CP-yhdistys ry:n myöhästyneenä saapuneen oikaisuvaatimuksen toimialajohtajan avustuspäätöksestä 19.12.2017, 106 §.

Perustelut

Toimialajohtajan päätös järjestöjen tekemistä avustushakemuksista perustui kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettaviin yleisohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 (288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin.

Päätöksen mukana avustusta hakeneille lähettiin muutoksenhakuohjeet, joiden mukaan päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Uudenmaan CP-yhdistys ry:n oikaisuvaatimus ei saapunut määräajassa, joten se jätetään tutkimatta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Muutoksenhakuohjeet

2

Oikaisuvaatimus Uudenmaan CP-yhdistys ry (allekirjoitettu, ei internetiin)

3

Oikaisuvaatimuksen liitteet (allekirjoitettu, ei internetiin)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan CP-yhdistys ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimialajohtaja teki 19.12.2017 (106 §) hylkäävän päätöksen Uudenmaan CP-yhdistys ry:n avustushakemuksesta. Päätös liitteineen postitettiin yhdistykselle 27.12.2017. Päätöksen mukana lähetettiin muutoksenhakuohje, joka on esityslistan tämän asian liitteenä 1.

Ohjeessa todetaan muiden muassa, että oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja että asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Tämän mukaisesti päätös on saapunut hakijalle viimeistään 3.1.2018 ja oikaisuvaatimus olisi pitänyt tehdä viimeistään 17.1.2018.

Uudenmaan CP-yhdistys ry:n oikaisuvaatimus liitteineen on esityslistan tämän asian liitteinä 2 ja 3. Oikaisuvaatimus vastaanotettiin Helsingin kaupungin kirjaamossa 20.3.2018, joten se saapui myöhästyneenä.

Yhdistys toteaa, että oikaisuvaatimusta ei voitu toimittaa aikaisemmin, koska tilinpäätös vuodelta 2017 tarkastettiin vasta 13.3.2018. Oikaisuvaatimuksessa toivotaan, että avustushakemusta koskeva päätös oikaistaan vedoten vuoden 2017 tilinpäätökseen.

Myöhästynyttä oikaisuvaatimusta ei kuitenkaan ole syytä tutkia, koska yhdistys olisi voinut toimittaa oikaisuvaatimuksen määräajassa ja ilmoittaa, että täydentää sitä myöhemmin kun tarvittavat lisätiedot ovat saatavilla.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Muutoksenhakuohjeet

2

Oikaisuvaatimus Uudenmaan CP-yhdistys ry (allekirjoitettu, ei internetiin)

3

Oikaisuvaatimuksen liitteet (allekirjoitettu, ei internetiin)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan CP-yhdistys ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut

Talouden tuki

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566