Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

24.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 117

Eron myöntäminen nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajalle ja viran haettavaksi julistaminen

HEL 2018-004402 T 01 01 04 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää valtiotieteiden lisensiaatti Maarit Sulavuorelle eron 1.6.2018 lukien nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan virasta. Samalla lautakunta päätti, että nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan virka (vakanssinumero 026718) julistetaan haettavaksi. Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomenkielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan virka kuuluu kokonaispalkkausjärjestelmään (HAY22).

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti määrätä aikuissosiaalityön päällikkö, valtiotieteiden lisensiaatti Leena Luhtaselan hoitamaan nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan avoinna olevaa virkaa 1.6.2018 lukien siihen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan virkaa, tällä päätöksellä kuitenkin enintään 31.8.2018 saakka.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja, puhelin: 310 42215

juha.jolkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Maarit Sulavuori on 16.4.2018 päivätyllä hakemuksellaan pyytänyt, että sosiaali- ja terveyslautakunta myöntäisi hänelle eron nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan virasta 1.6.2018 lukien. Hakemus on nähtävänä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa.

Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n mukaan virkasuhteen päättymisestä päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja, puhelin: 310 42215

juha.jolkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566