Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

24.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 111

Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon palveluhankinta

HEL 2018-000766 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A. hyväksyä suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon palveluhankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa suun terveydenhuollon tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä, vähäisiä muutoksia.

B. oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden johtajan 

- tekemään hankinnasta päätöksen

- päättämään optiokauden käyttöönotosta

- allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset sekä

- päättämään sopimusten irtisanomisista tai purkamisista.

Käsittely

Hankinta-asiantuntija Eeva Rantala ja johtava ylihammaslääkäri Sinikka Varsio olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 3412834

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

2

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

3

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

4

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

5

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

6

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta-asiantuntija Eeva Rantala ja johtava ylihammaslääkäri Sinikka Varsio ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta poikkeaa nyt tehtävässä päätöksessään aiemmin hankintavaltuuspäätöksessään 12.12.2018  § 334 vahvistetuista hankintavaltuuksista.

Lautakunnan terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden johtajalle vahvistama hankintaraja on 500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Hankinnasta solmittavat sopimukset ja sopimusten allekirjoittaja

Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 1 §:n mukaisesti lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä ja varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää riittävänä, että sopimukset allekirjoittaa terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden johtaja.

Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai purkamiseen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituksenmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta on terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden johtajalla.

Kilpailutuksen taustaa

Hankinnan kohteena on hammaslääkäri-hammashoitaja -työparien ja suuhygienistien työpanos Helsingin suun terveydenhuollon hammashoitoloissa toteutettavaan aikuispotilaiden kiireettömään hoitoon. Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon palveluhankinnan nykyinen sopimuskausi päättyy 31.12.2018.

Suun terveydenhuollossa on käytössä useita tuotantotapoja kiireettömän hoidon saatavuuden turvaamiseksi. Oman henkilökunnan työpanoksen ohella (noin 80 % palvelutuotannosta) käytössä ovat ostopalvelut, palvelusetelit ja palveluhankinta. Näiden eri tuotantotapojen tuottavuusvertailussa Helsingin suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon palveluhankinta on osoittautunut edulliseksi tavaksi tuottaa palveluja. Tämä johtuu sopimuksen täytäntöönpanosta aiheutuvien kustannusten (transaktiokustannusten) vähäisyydestä: palveluhankinta järjestetään Tilaajan omissa, muuten tyhjillään olevissa tiloissa ja Palveluntuottajan työntekijät käyttävät Tilaajan potilastietojärjestelmää.

Suun terveydenhuollolla on ollut kiireettömän hoidon vastaavanlaista palveluhankintaa jo vuodesta 2006 alkaen, ja järjestelyyn on oltu tyytyväisiä. Kiireettömään hoidon palveluhankintaan ohjattiin vuonna 2017 pääsääntöisesti potilaita, jotka olivat keskeyttäneet palvelusetelihoidon ja halusivat palata Helsingin suun terveydenhuoltoon hoitonsa loppuunsaattamiseksi sekä potilaita Helsingin kaupungin ruuhkautuneista hammashoitoloista, esim. hammaslääkärin pitkän sairausloman ajalta. Ko. palveluhankinnassa hoidettiin 2 700 potilasta 6 600 käynnillä vuonna 2017.

Kiireettömän hoidon palveluhankinnan on suunniteltu alkavan 1.1.2019 neljän hammaslääkäri-hammashoitaja -työparin ja kahden suuhygienistin työpanoksella kaikkina arkipäivinä klo 16.00–20.00 joko Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen tai Vuosaaren hammashoitoloissa. Tilaaja sitoutuu koko sopimuskauden ajan (kolme vuotta + vuoden optiokausi) hankkimaan vähintään kolme hammaslääkäri-hammashoitaja -työparia ja yhden suuhygienistin työpanoksen. Tilaajalla on mahdollisuus laajentaa palveluhankintaa enintään kahdeksaan hammaslääkäri-hammashoitaja -työpariin ja neljään suuhygienistiin.

Lisäksi pyydetään lauantaina tuotetun työparin tai suuhygienistin työpanoksen tuntihinta siltä varalta, että Tilaaja ottaa käyttöön kiireettömän hoidon palvelun myös lauantaina. Tässä on edellytyksenä se, että samassa tilassa on sote-toimialan muutakin toimintaa lauantaisin. Vuonna 2017 toteutetun laajennettua aukioloaikaa koskevan asukaskyselyyn vastaajista 78 % piti tärkeänä sitä, että suun terveydenhuollon palveluja olisi saatavilla myös muulloin kuin klo 8–16 välisenä aikana ja 65 % vastaajista tärkeänä suun terveydenhuollon palvelujen saatavuutta myös viikonloppuna.

Hankintamenettely ja valintaperusteet

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu ja hankintamenettelynä käytetään hankintalain 32 §:ssä kuvattua avointa menettelyä (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo on 90 % ja laadun 10 %.

Laadulla arvioidaan Tarjoajien johtamis- ja laadunvarmistusjärjestelmän kuvausta.

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyönä suun terveydenhuollon ja sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalvelujen kanssa. 

Asiakirjat

Asiakirjoissa on kuvattu hankittavan palvelun sisältö ja laatu sekä määritelty tarjoajalle ja palvelulle vähimmäis- ja laatuvaatimukset. Esitys asiakirjoista on päätösesityksen liitteenä, liitteet 1-6.

Hankintalain (1397/2016) § 60 ja § 138 mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internetosoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten asiakirjoja ei julkaista internetissä.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Tavanomaisten taloudellista asemaa koskevien vaatimusten lisäksi ehdokkaiden edellytetään täyttävän tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt ammatillisen pätevyyden vaatimukset ja palvelulle asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset, joiden on täytyttävä koko sopimuskauden ajan.

Palvelulle asetettu sisältö ja laatu vastaavat kaupungin omana toimintana järjestettyä hoitoa. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista.

Sopimuskausi

Palvelu kilpailutetaan kolmen vuoden sopimuskaudelle, jonka on suunniteltu alkavan 1.1.2019. Sopimukseen sisällytetään mahdollisuus yhden vuoden optiokauteen, jonka käyttöönotosta Tilaaja päättää erikseen viimeistään kuusi kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä.

Muut ehdot

Suun terveydenhuolto ei sitoudu mihinkään tiettyihin hankintamääriin palvelukuvauksessa kuvatun vähimmäismäärän lisäksi, vaan mahdollista lisäpalvelua hankitaan tilaajan tarpeiden mukaan.

Sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden neuvotella muutoksista tähän sopimukseen tilanteissa, jossa lainsäädäntö tai muu merkittävä vaatimus muuttaa suun terveydenhuollon toimintaympäristöä.

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden irtisanoa sopimus kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin tuomien mahdollisten muutosten vuoksi välttämätöntä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 3412834

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

2

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

3

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

4

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

5

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

6

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566