Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

24.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 115

Helsingin kaupungin kotouttamisohjelma 2017−2021

HEL 2018-001892 T 00 01 06

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Jäsen Sakari Männikkö pyysi asian pöydälle.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maija Eloranta, erityissuunnittelija, puhelin: 310 51946

maija.eloranta(a)hel.fi

Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi

Maarit Sulavuori, va. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveystoimialan toimenpidekokonaisuuden Helsingin kotouttamisohjelmassa 2017–2021.

Esittelijän perustelut

Kotoutumislain (laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kotoutumislain 32 §:n mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja joka tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.

Helsingin kotouttamisohjelma Kaikkien stadi laaditaan vuosille 2017–2021 kotoutumislain mukaisesti ja kaupunkistrategiaan perustuen tarkoituksenaan edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä kaupungissa. Ohjelmaan kootaan strategiakauden aikana kehitettävät uudet toimenpidekokonaisuudet sekä kotoutumista tukevat hankkeet kaikilta toimialoilta. Kotouttamisohjelmaan nostettujen toimenpiteiden lisäksi kaupungissa tehdään määrätietoisesti perustyötä uusien helsinkiläisten kotoutumisen mahdollistamiseksi ja tukemiseksi.

Sosiaali- ja terveystoimialan kannalta keskeisimmät ohjelman tavoitteet liittyvät eriarvoisuuden ehkäisemiseen. Sosiaali- ja terveystoimi on omassa toimenpidekokonaisuudessaan huomioinut maakunta- ja soteuudistuksen niin, että ohjelman mukaisia toimintamalleja voidaan toteuttaa myös maakunnassa.

Toimintaympäristö strategiakaudella

Helsingin väestönkasvu, työikäisten määrän kasvu ja koko kaupungin elinvoimaisuus perustuvat vahvasti maahanmuuttoon. Kilpailukykyä voidaan parantaa erityisesti panostamalla täällä olevien osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä houkuttelemalla osaavaa työvoimaa ja yrittäjiä ulkomailta. Työvoiman turvaamisessa ja kotoutumistoimenpiteitä suunniteltaessa on kuitenkin otettava huomioon, että ulkomaalaistaustaisten työmarkkina-asemassa ja koulutustasossa on suuria eroja kieliryhmien välillä ja sisällä. Tästä johtuen tarvitaan myös kohdennettuja toimenpiteitä ja räätälöityjä palveluita. Panostaminen pitkäjänteiseen kotoutumiseen työllistymisessä, koulutuksessa ja elämän muilla osa-alueilla parantaa ulkomaalaistaustaisten työllisyysastetta ja hyvinvointia pidemmällä aikavälillä sekä ehkäisee väestöryhmien välistä eriytymiskehitystä.

Väestön moninaisuus ja kaupungin kansainvälistyminen koskettavat kaikkia toimialoja. Alueellisen eriytymiskehityksen estäminen ja kaikkien helsinkiläisten osallisuuden takaaminen ovat avainasemassa kaupungin kotoutumisen onnistumisessa.

Helsingin kotouttamisohjelman periaate- ja toimenpidekokonaisuudet

Helsingin kotouttamisohjelma on kaupunkistrategian mukaisten kotoutumisen tavoitteiden toteuttamiseksi koottava toimenpidekokonaisuus. Ohjelmassa nostetaan esiin neljä kaupungin kehityksen ja kotoutumisen onnistumisen kannalta keskeistä teemaa, jotka ovat ulkomaalaistaustaisten helsinkiläisten työllistymisen ja yrittäjyyden tukeminen, maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittäminen, avoimuuden ja osallisuuden edistäminen sekä eriarvoisuuden ehkäiseminen.

Sosiaali- ja terveystoimialan vastuualue ja toimenpidekokonaisuus kuuluvat eriarvoisuuden ehkäisemisen teemaosuuteen (liite). Toimialan tavoitteena on kohdentaa palveluja erityistä tukea tarvitseville ja korkean riskin kohderyhmille pääpainotuksen ollessa erityisesti nuorten palvelujen kehittämisessä. Tavoitteiden toteuttamiseksi sosiaali- ja terveystoimiala tarvitsee kuitenkin enemmän tietoa ulkomaalaistaustaisten palvelujen käytöstä ja odotuksista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tähän tullaan vastaamaan teettämällä asiassa selvitys sekä luomalla pitkäkestoiset yhteistyörakenteet tutkimusta tekevien tahojen kanssa ulkomaalaistaustaisten terveys- ja hyvinvointi-indikaattorien kehittämiseksi ja kehityksen seuraamiseksi. Erityiskysymysten osalta (esim. kidutettujen ja sota-alueilta tulevien palvelutarpeet, tyttöjen ja naisten silpominen, pakkoavioliitot, monikulttuurinen vanhustyö, ihmiskaupan uhrit) toimiala tulee panostamaan henkilöstön koulutukseen. Sosiaali- ja terveystoimiala on myös mukana rakentamassa maakuntauudistukseen liittyvää Osaamisen tukikeskusta, jossa keskitytään edellä mainitun kaltaiset erityiskysymykset huomioiviin erityistason palveluihin.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maija Eloranta, erityissuunnittelija, puhelin: 310 51946

maija.eloranta(a)hel.fi

Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi

Maarit Sulavuori, va. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Liitteet

1

sosiaali- ja terveystoimen osuus ohjelmassa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566