Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/17

 

24.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 121

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavia sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemiä päätöksiä:

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 10.4.2018

55 § Ammatinharjoittamisoikeudet ja ammattihenkilöiden valvonta sosiaali- ja terveystoimessa PYSY057

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 11.4.2018

56 § Terveydenhuollon instrumentit, lisähankinta

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 13.4.2018

57 § Toimivallan siirtäminen sosiaali- ja terveystoimialalla henkilöstöhallinnon delegointisäännön väliaikainen muuttaminen

58 § Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin välinehuoltotoiminnan mahdollisen yhdistämisen valmistelu

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 19.4.2018

59 § Eron myöntäminen sosiaali- ja terveystoimialan hallintopäällikölle ja viran haettavaksi julistaminen

Käsittely

Esteelliset: sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Tiina Mäki

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

hallintojohtaja

Tiina Mäki

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566