Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

24.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 116

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston jäsenten ja varajäsenten koulutukseen osallistumista koskevien periaatteiden hyväksyminen

HEL 2017-009100 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kumota 12.9.2017 tekemänsä päätöksen § 245 ja hyväksyä jäsentensä ja varajäsentensä sekä alaisensa jaoston jäsenten ja varajäsenten kotimaiseen maksulliseen koulutukseen osallistumista koskevat seuraavat periaatteet, jotka täydentävät kaupunginhallituksen päätöksessään § 50 (29.1.2018) hyväksymiä luottamushenkilöiden virkamatkoja koskevia periaatteita:

- Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaoston varsinainen jäsen saa osallistua sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä jaostoa hyödyttävään kotimaiseen maksulliseen tapahtumaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa ja varajäsen pääsääntöisesti kerran vuodessa riippumatta siitä, osallistuuko varsinainen jäsen vai ei.

- Jäsenet ja varajäsenet ilmoittautuvat koulutustapahtumaan ja huolehtivat matka- ja majoitusjärjestelyistä pääsääntöisesti itse, jollei ole erikseen sovita, että sosiaali- ja terveystoimiala huolehtii jäsenten tai varajäsenten ilmoittautumisesta sekä matka- ja majoitusjärjestelyistä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 29.1.2018 (§ 50) luottamushenkilöiden virkamatkoja koskevat periaatteet. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan matkustamisen yleiset periaatteet ovat

- Kaupunginhallituksen jaosto, toimialalautakunta, pelastuslautakunta, toimialalautakunnan jaosto ja liikelaitoksen johtokunta voivat tehdä jokainen yhden virkamatkan ulkomaille valtuuston toimikauden aikana.

- Virkamatkan tulee liittyä toimielimen toimialaan ja virkamatkasta tulee olla hyötyä toimielimen toimivaltaan liittyvien tehtävien hoitamisessa.

- Virkamatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin mahdollista ottaen huomioon matkan tavoitteen tarkoituksenmukainen saavuttaminen.

Saman päätöksen mukaan toimialalautakunta päättää virkamatkoistaan Eurooppaan ja toimialalautakunnan jaoston virkamatkoista Pohjoismaihin ja Baltiaan. Apulaispormestari puolestaan päättää yksittäisten luottamushenkilöiden virkamatkoista oman toimialansa osalta, kun matka tai tilaisuus liittyy toimialan toimialaan ja matkalle osallistuva on toimialan toimielimen jäsen.

Luottamushenkilölle virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kaupunginvaltuuston 17.5.2017 (muutettu 13.9.2017) hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaisena.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttövaroista.

Yksittäiset luottamushenkilöt ilmoittavat halukkuudestaan osallistua koulutukseen mieluiten sähköpostitse lautakunnan sihteerille, joka valmistelee asiasta esityksen apulaispormestarille edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Kun jäsen tai varajäsen on saanut myönteisen päätöksen koulutushakemukseensa, jäsen tai varajäsen ilmoittautuu koulutustapahtumaan ja huolehtii mahdollisista matka- ja majoitusjärjestelyistä pääsääntöisesti itse. Jos kysymyksessä on koulutustapahtuma, johon useampi jäsen tai varajäsen on ilmoittanut osallistuvansa, sosiaali- ja terveystoimiala erikseen sovituissa tapauksissa huolehtii jäsenten ja varajäsenten puolesta ilmoittautumisen koulutustapahtumaan (ryhmäilmoittautuminen) sekä matka- ja majoitusjärjestelyistä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.9.2017 (§ 245) päättänyt koulutuksiin osallistumisen periaatteista, että lautakunnan ja sen jaoston jäsen saa osallistua lautakuntaa sekä jaostoa hyödyttävään kotimaiseen maksulliseen tapahtumaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa ja varajäsen pääsääntöisesti kerran vuodessa riippumatta siitä, osallistuuko varsinainen jäsen vai ei. Samassa päätöksessään lautakunta hyväksyi, että sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtaja päättää jäsenten ja varajäsenten niistä koulutushakemuksista, joihin ei sisälly matka- tai majoituskustannuksia tai päivärahaa. Nyt esitettävissä periaatteissa pääsääntöinen jäsenten ja varajäsenten koulutuksiin osallistumisen kertamäärä pysyy entisellään. Edellä mainitun kaupunginhallituksen päätöksen § 50 (29.1.2018) johdosta jatkossa kaikista yksittäisten jäsenten ja varajäsenten koulutuksista päättää apulaispormestari, ei sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtaja.

Kaupunginhallitus on lisäksi päätöksellään § 944 (6.11.2017) oikeuttanut apulaispormestarin tekemään tehtäviinsä liittyviä virkamatkoja ja osallistumaan tavanomaisiin koulutuksiin, eikä lautakunnan puheenjohtajan koulutuksiin osallistumisesta siten tarvitse tehdä erillistä päätöstä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.09.2017 § 245

HEL 2017-009100 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä jäsentensä ja varajäsentensä sekä alaisensa jaoston jäsenten ja varajäsenten kotimaiseen maksulliseen koulutukseen osallistumisen periaatteet seuraavasti:

- Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaoston varsinainen jäsen saa osallistua sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä jaostoa hyödyttävään kotimaiseen maksulliseen tapahtumaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa ja varajäsen pääsääntöisesti kerran vuodessa riippumatta siitä,
osallistuuko varsinainen jäsen vai ei.

- Sosiaali- ja terveystoimiala maksaa jäsenten ja varajäsenten koulutukseen osallistumisesta aiheutuvat kustannukset sekä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset matkakulut ja päivärahat.

- Jäsenten ja varajäsenten koulutushakemukset, joihin sisältyy matka- tai majoituskustannuksia tai päiväraha (virkamatka), päättää lautakunta.

- Jäsenten ja varajäsenten koulutushakemukset, joihin ei sisälly matka- tai majoituskustannuksia tai päiväraha, päättää sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtaja.

- Jäsenet ja varajäsenet ilmoittautuvat koulutustapahtumaan ja huolehtivat matka- ja majoitusjärjestelyistä itse, ellei kysymys ole koulutustapahtumasta, johon useampi jäsen tai varajäsen ilmoittaa osallistuvansa, jolloin sosiaali- ja terveystoimiala huolehtii jäsenten ja varajäsenten puolesta ilmoittautumisen koulutustapahtumaan sekä matka- ja majoitusjärjestelyistä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566