Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

24.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 120

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 16.4.2018

23 § Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys -palvelut, perheoikeudelliset asiat alayksikön tilapäinen sulkeminen 30.4.2018

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 10.4.2018

20 § Toimintojen supistukset sosiaali- ja terveystoimen toimialalla terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuudessa kesällä 2018

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 16.4.2018

21 § Hankinta, laitehankinnat vuodelle 2018, Laakson sisätautien poliklinikka ja Malmin sisätautien poliklinikka

22 § Terveysasemat ja sisätautipoliklinikka -palvelujen yksiköiden lyhytaikaiset sulkemiset

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 19.4.2018

23 § Psykiatria- ja päihdepalvelujen yksiköiden lyhytaikaiset sulkemiset

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 19.4.2018

23 § Helsingin sairaalan rintamaveteraanien kuntoutustoimiston lyhytaikainen sulkeminen kesällä 2018

Hallintojohtaja 12.4.2018

15 § Option käyttöönotto, diabeteksen hoitotarvikkeet H021-14 HEL 2014-001248 ajalle 1.9.2018 - 31.12.2018

Tietohallintopäällikkö 20.4.2018

17 § Hoitokertomukset TerveysEfficaan

18 § Kannettavien hankinta toimittajan puskurivarastoon

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566