Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

13.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65

Leirikesä ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

HEL 2018-000944 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Leirikesä ry:n oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuspäätöksestä 12.12.2017, 327 §.

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset järjestöjen tekemistä avustushakemuksista perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettaviin yleisohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 (288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin.

Leirikesä ry anoi vuodelle 2018 sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 14 000 euroa käytettäväksi kehitysvammaisten ja muiden leiriavustajaa tarvitsevien helsinkiläisten lasten leiritoimintaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi yhdistykselle 4 000 euron avustuksen kehitysvammaisten ja muiden leiriavustajaa tarvitsevien helsinkiläisten lasten osallistumiskustannuksiin lastenleireille siten, että perheille jäävä omavastuuosuus maksusta on kohtuullinen. Lisäksi todettiin, että STEA avustaa yhdistystä ja että avustusta pienennetään, koska omavaraisuusaste on erinomainen ja ylijäämää edelliseltä tilikaudelta. Vuodelle 2017 avustusta oli myönnetty 5 000 euroa samaan tarkoitukseen.

Leirikesä ry:n ylijäämä vuodelta 2016 oli 26 972,20 euroa ja omavaraisuusaste on 77,8 %. Yhdistyksellä on omaa pääomaa 224 976,82 euroa.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden kohdassa 2.3 todetaan, että avustettavan toiminnan talouden hoidossa on otettava huomioon menojen sovittaminen käytettävissä oleviin tuloihin. Yhdistyksen talouden kokonaisuutta tarkasteltaessa voidaan todeta, että toiminnan toteuttaminen ei vaarannu, vaikka avustusta pienennettiin edellisestä vuodesta. Luonnollisesti pienennys aiheuttaa sopeuttamistarvetta ja se yhdistyksen tulee toteuttaa parhaaksi katsomallaan tavalla suhteessa leirien osanottajamaksuihin.

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustushakemus Leirikesä ry.

2

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös avustuksista vuodelle 2018, 12.12.2017, § 327

3

Oikaisuvaatimus Leirikesä ry, ilman allekirjoitusta

4

Kaupungin avustusten myöntämmisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Leirikesä ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Johanna Simpanen ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

Leirikesä ry:n avustushakemus on tämän asian liitteenä 1. Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 13.3.2018 klo 12.00−16.00 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 12.12.2017, 327 § on tämän asian liitteenä 2.

Yhdistyksen oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 3.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet (12.12.2011) ovat tämän asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on tämän asian liitteenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Leirikesä ry pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että sille myönnetään haettu 14 000 euron avustus tai ainakin korotus myönnettyyn avustukseen.

Perusteluina oikaisuvaatimukselle esitetään helsinkiläisten erityislasten leirimaksujen omavastuuosuuden pysyminen perheille kohtuullisina. Yhdistys toteaa, että tämä ei toteudu myönnetyn avustuksen turvin ja että yhdistyksen omavaraisuus 224 976,82 euroa ei ole erinomainen. Helsinkiläisiin erityislapsiin kohdistuva osatoiminta on huomattavan alijäämäistä ja sen toteutumista seurataan omalla kustannuspaikalla. Koko yhdistyksen ylijäämä vuodelta 2016 on syntynyt tarpeesta säästää rahaa asiakastietojärjestelmän kehitystyöhön ja se on kertynyt omasta varainhankinnasta.

Yhdistyksen tavoitteena on järjestää 3−6 vuorokauden leiri 25 helsinkiläiselle erityislapselle, siten että rahoitukseen käytetään perheen omavastuuosuutta, STEA:n avustusta ja Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta. Oikaisuvaatimuksessa annettujen tietojen mukaan yhden leirin todelliset kustannukset ovat yli 1 100 euroa. Näiden tietojen mukaan helsinkiläisperheen omavastuuosuus nousisi vuodesta 2017 vuoteen 2018 noin 40 euroa kun lähtökohtana on yhdistykselle vuodelle 2017 myönnetty 5 000 euron avustus ja vuodelle 2018 myönnetty 4 000 euron avustus. Yhdistys itse toivoo 14 000 euron avustusta, jolloin omavastuuosuus laskisi vuodesta 2017 huomattavasti.

Yhdistys toteaa, että sen helsinkiläisiin erityislapsiin kohdentuva toiminta on huomattavan alijäämäistä. Tästä syystä yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota toiminnan kustannusrakenteeseen, jotta se saavuttaa kaupungin yleisohjeiden ehdoissa mainitun rahoitussuunnitelman hyväksyttävyyden. Tällä hetkellä näin ei ole, joten oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle ei ole perusteita.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustushakemus Leirikesä ry.

2

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös avustuksista vuodelle 2018, 12.12.2017, § 327

3

Oikaisuvaatimus Leirikesä ry, ilman allekirjoitusta

4

Kaupungin avustusten myöntämmisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Leirikesä ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut

Talouden tuki

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566