Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

13.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 69

Kynnys ry:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä

HEL 2018-000762 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Todettiin ennen asian käsittelyn aloittamista, että seuraava jäsen on asian käsittelyssä esteellinen:

Jäsen Tuomas Tuure, esteellisyyden syy: palvelussuhde Kynnys ry:hyn (Hallintolaki 28.1 § 4 kohta).

Esteelliseksi todettu jäsen poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.

Jäsen Kati Juva pyysi asian pöydälle.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hylätä Kynnys ry:n oikaisuvaatimuksen toimialajohtajan avustuspäätöksestä 19.12.2017, 106 §.

Perustelut

Toimialajohtajan päätökset järjestöjen tekemistä avustushakemuksista perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettaviin yleisohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 (288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin.

Kynnys ry anoi vuodelle 2018 sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 8 000 euroa helsinkiläisten vammaisten neuvontaan ja tukemiseen.

Toimialajohtaja teki hakemuksesta hylkäävän päätöksen, jonka perusteluissa todettiin seuraavasti: Avustusta helsinkiläisten vammaisten neuvontaan ja vertaistukitoimintaan sekä vammaisten lasten puutarhakoulutuksen pilottihankkeeseen ei myönnetä, koska toimitetuissa asiakirjoissa on epäselvyyksiä. Edellisen avustuksen käyttöä ei ole asianmukaisesti raportoitu, joten kaupungin ohjeen mukaan uutta avustusta ei voida myöntää. STEA avustaa.

Avustushakemuksen käsittelyn yhteydessä toimitetussa vuoden 2016 tilinpäätöksessä oli varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut laskettu virheellisesti siten, että tuotto-/kulujäämä poikkesi oikeasta summasta noin 150 000 euroa. Samanlainen laskuvirhe oli vastaavissa tiedoissa vuodelta 2015.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden (liite 4) kohdassa 10.2 todetaan, että avustuksen käytön valvonta kohdistuu avustusta saaneen yhteisön toimintaan ja taloudenhoitoon avustushakemuksessa ja sen liitteissä esitettyjen tietojen perusteella. Kohdassa 9.4 todetaan, että hyväksyttävä selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä on edellytys seuraavan avustuksen maksamiselle.

Vuotta 2018 koskevien avustushakemusten käsittelyn yhteydessä valvottiin vuodelle 2016 myönnettyjen avustusten käyttö. Kynnys ry:n vuodelle 2016 saaman 3 000 euron avustuksen käyttöselvitystä ei voitu hyväksyä, koska hakemuksen mukana toimitetussa kyseisen vuoden tuloslaskelmassa oli virhe.

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että toimialajohtajan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Johanna Simpanen ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

Kynnys ry:n avustushakemus on tämän asian liitteenä 1. Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 13.3.2018 klo 12.00−16.00 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519.

Toimialajohtajan yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 19.12.2017, 106 § on tämän asian liitteenä 2.

Yhdistyksen oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 3.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet (12.12.2011) ovat tämän asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on tämän asian liitteenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Kynnys ry pyytää oikaisua avustuspäätökseen todeten, että avustushakemuksen mukana on lähetetty virheellinen tilinpäätös vuodelta 2016 ja tähän sekaannukseen on johtanut yhdistyksestä riippumaton yllättävä tapahtuma. Tämä oli STEA:lta tullut pyyntö muuttaa tilinpäätöstä liittyen edelleen avoinna olevaan kysymykseen mahdollisesta osittaisesta STEA:n myöntämän avustuksen takaisinperinnästä.

Yhdistys lähetti syyskuussa 2017 avustushakemuksen mukana vuoden 2016 tilinpäätöksen, joka on allekirjoitettu 11.4.2017. Tämän jälkeen oli laadittu STEA:n pyynnöstä uusi tilinpäätös, joka on allekirjoitettu 30.5.2017. Tämä tilinpäätös lähetettiin oikaisuvaatimuksen mukana ja siihen on korjattu myös vuoden 2015 tiedot.

Korjattua tilinpäätöstä koskevassa tilintarkastuskertomuksessa todetaan muiden muassa, että yhdistyksen pääoma on yli 260 000 euroa negatiivinen ja negatiivisuus on jatkunut jo useita vuosia. Lisäksi mainitaan, että yhdistykseen kohdistuu RAY:n jälkitarkastus, josta saattaa seurata jälkiperintä.

Avustuksen hakija on vastuussa lähettämistään tiedoista. Tämän vuoksi yhdistys on itse vastuussa siitä, että on toimittanut hakemuksen mukana väärän version vuoden 2016 tilinpäätöksestä. Oikean tilinpäätöksen lähettäminen oikaisuvaatimuksen mukana ei muuta sitä käsitystä, että yhdistyksen taloudenhoidossa on useammankin vuoden ajan ollut puutteita. Yhdistyksen oma pääoma vuodelta 2016 on negatiivinen, joten yhdistykselle ei tästäkään syystä olisi voitu esittää avustusta vuodelle 2018. Voidaan siis olettaa, että oikean tilinpäätöksen lähettäminen hakemuksen mukana ei olisi johtanut avustuksen myöntämiseen. Tästä syystä oikaisuvaatimusta ei ole syytä hyväksyä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustushakemus Kynnys ry.

2

Toimialajohtajan päätös avustuksista vuodelle 2018, 19.12.2017, § 106

3

Oikaisuvaatimus Kynnys ry, ilman allekirjoitusta

4

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kynnys ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut

Talouden tuki

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566