Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/18

 

13.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 75

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varsinaisten jäsenten virkamatka Tanskaan 18.−20.4.2018

HEL 2018-002484 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveyslautakunnan varsinaiset jäsenet tekemään kolmen päivän virkamatkan Kööpenhaminaan, Tanskaan 18.−20.4.2018. Matkan tarkoituksena on tutustua Tanskan sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Opintomatkan ohjelma (luonnos)

2

Kustannukset ja osallistujat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 29.1.2018 (§ 50) luottamushenkilöiden virkamatkoja koskevat periaatteet. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan matkustamisen yleiset periaatteet ovat

        Kaupunginhallituksen jaosto, toimialalautakunta, pelastuslautakunta, toimialalautakunnan jaosto ja liikelaitoksen johtokunta voivat tehdä jokainen yhden virkamatkan ulkomaille valtuuston toimikauden aikana.

        Virkamatkan tulee liittyä toimielimen toimialaan ja virkamatkasta tulee olla hyötyä toimielimen toimivaltaan liittyvien tehtävien hoitamisessa.

        Virkamatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin mahdollista ottaen huomioon matkan tavoitteen tarkoituksenmukainen saavuttaminen.

Saman päätöksen mukaan toimialalautakunta päättää virkamatkoistaan Eurooppaan.

Toimielin tai toimielimen hallintotehtäviä hoitava organisaatio vastaa talousarvion puitteissa toimielimen virkamatkaan liittyvistä kustannuksista. Luottamushenkilölle virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kaupunginvaltuuston 17.5.2017 (muutettu 13.9.2017) hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaisena.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttövaroista.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan virkamatka Kööpenhaminaan, Tanskaan on suunniteltu tehtäväksi 18.−20.4.2018. Matkan tarkoituksena on tutustua Tanskan sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Matkaohjelma on tämän asian liitteenä 1.

Liitteestä 2 ilmenevien lautakunnan jäsenten lisäksi matkalle osallistuvat sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja, palvelukokonaisuuksien johtajat, hallintojohtaja, viestintäpäällikkö, päätöksenteon tuen yksikön päällikkö ja erityissuunnittelija sekä kaksi KPMG:n asiantuntijaa.

Matkan alustavat arvioidut kokonaiskustannukset ovat 38 010 euroa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Opintomatkan ohjelma (luonnos)

2

Kustannukset ja osallistujat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566