Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/19

 

13.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 76

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 2.3.2018

15 § Sijaisten määrääminen perhe- ja sosiaalipalvelujen päälliköille

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 8.3.2018

16 § Sosiaali- ja terveystoimiala, sijaishuoltopaikan suorahankinta, Järvelän varakodit Oy (Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

17 § Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys -palvelun yksiköiden tilapäiset sulkemiset ja toiminnan tilapäiset supistamiset kesällä 2018

18 § Sosiaali- ja terveystoimiala, vammaistyön toimipisteiden tilapäiset ja sulkemiset ja toiminnan tilapäinen supistaminen kesällä 2018

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 12.3.2018

19 § Avustajapalvelujen suorahankinta Ruoholahden asumispalveluyhdistys (RASPY) ry:ltä

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 12.3.2018

13 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset huhtikuussa 2018

14 § Psykiatria- ja päihdepalvelujen yksiköiden lyhytaikaiset sulkemiset 2018

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 27.2.2018

13 § Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuden henkilöstötoimikunnan asettaminen

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 6.3.2018

14 § Idän palvelualueen toimipisteen toiminnan supistaminen

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 8.3.2018

16 § Pohjoisen palvelualueen toimipisteiden tilapäiset toiminnan supistamiset ja sulkemiset kesällä 2018

17 § Lännen palvelualueen toimintojen sulkemiset ja supistukset kesällä 2018

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 12.3.2018

18 § Selvitys, arviointi ja sijoitus -palvelujen toimipisteen lyhytaikainen sulkeminen kesällä 2018

Hallintojohtaja 1.3.2018

6 § Sosiaali- ja terveystoimiala, hallinnon johtoryhmän nimeäminen

Tietohallintopäällikkö 23.2.2018

10 § Suun terveydenhuollon raportoinnin jatkuvan lisäpalvelun hankinta

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566