Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

13.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 68

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

HEL 2018-000683 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Jäsen Daniel Sazonov pyysi asian pöydälle.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hylätä Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry:n oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuspäätöksestä 12.12.2017, 327 §.

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset järjestöjen tekemistä avustushakemuksista perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettaviin yleisohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 (288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin.

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry anoi vuodelle 2018 sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 55 000 euroa toiminnan koordinaattorin palkkaamiseen ja osaan vuokrakuluista. Yhdistys on perustettu vuonna 2015.

Sosiaali- ja terveyslautakunta teki hylkäävän päätöksen, jonka perusteluissa mainittiin, että avustusta koordinaattorin palkkaamiseksi ei myönnetä, koska omavaraisuusaste on negatiivinen ja toimitetuissa asiakirjoissa on epäselvyyttä.

Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2016 oli allekirjoitettu 20.4.2017. Tilinpäätösmerkintä ja toiminnantarkastuskertomus oli allekirjoitettu jo sitä ennen 27.3.2017. Tässä yhdistys on toiminut virheellisesti ja omien sääntöjensä vastaisesti, koska hallituksen tulee allekirjoittaa tilinpäätös ensin ja vasta sen jälkeen se voidaan lähettää tilin- tai toiminnantarkastajalle.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden (liite 4) kohdassa 2.8 todetaan muiden muassa, että avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla ja myös siinä tapauksessa, että laki ei sitä edellyttäisi. Tällöin tarkastuksen voi suorittaa niin sanottu maallikkotilintarkastaja. Maallikkotilintarkastajan suorittamasta tarkastuksesta annetaan lausunto, jota kutsutaan toiminnantarkastuskertomukseksi.

Yhdistys on toiminut toiminnantarkastus-asiassa virheellisesti ja tästä syystä on asianmukaista, että avustusta ei ole myönnetty. Lisäksi yhdistys on toiminut vasta lyhyen aikaa, mutta jo nyt sen omavaraisuusaste on negatiivinen. Näin se ei täytä yleisohjeiden kohdassa 2.3 mainittua ehtoa menojen sovittamisesta käytettävissä oleviin tuloihin. 

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Johanna Simpanen ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry:n avustushakemus on tämän asian liitteenä 1. Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 13.3.2018 klo 12.00−16.00 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 12.12.2017, 327 § on tämän asian liitteenä 2.

Yhdistyksen oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 3.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet (12.12.2011) ovat tämän asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on tämän asian liitteenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö rtää oikaisuvaatimuksessaan selvittämään missä asiakirjassa on ilmennyt epäselvyys ja pyytää, että avustushakemus käsiteltäisiin uudestaan. Lisäksi todetaan, että samojen asiakirjojen perusteella yhdistys on saanut neljä muuta avustusta ja kuvataan keskusjärjestön toimintaa erityisesti monikulttuurisessa toimintakeskuksessa Graniitissa.

Kuten päätöksen perusteluissa kuvataan, koskee epäselvyys yhdistyksen toiminnantarkastuksen ajankohtaa, joka on virheellinen ja yhdistyksen omien sääntöjen vastainen. Tästä syystä oikaisuvaatimusta ei ole syytä hyväksyä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustushakemus Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry.

2

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös avustuksista vuodelle 2018, 12.12.2017, § 327

3

Oikaisuvaatimus Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry, ilman allekirjoitusta

4

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan  avustusten hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut

Talouden tuki

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566