Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

13.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 64

Kaapatut Lapset ry:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä

HEL 2018-000102 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Kaapatut Lapset ry:n oikaisuvaatimuksen toimialajohtajan avustuspäätöksestä 19.12.2017, 106 §.

Perustelut

Toimialajohtajan päätökset järjestöjen tekemistä avustushakemuksista perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettaviin yleisohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 (288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin.

Kaapatut Lapset ry anoi vuodelle 2018 sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 3 500 euroa kohderyhmässä olevien helsinkiläisten osallistumismahdollisuuksiin yhdistyksen voimaantumisviikonloppuihin ja tapahtumiin: matka-, lastenhoitaja-, ruokailu- ja yöpymiskustannusten korvaamiseen.

Toimialajohtaja teki hakemuksesta hylkäävän päätöksen, jonka perusteluissa todettiin seuraavasti: Kohderyhmän perheiden vertaistoimintaan ei myönnetä avustusta, koska vuoden 2016 tuloslaskelmassa on virhe. Kaupungin ohjeen mukaan uutta avustusta ei voida myöntää, jos edellisen käyttöselvitys ei ole hyväksyttävä.

Avustushakemuksen yhteydessä toimitetussa vuoden 2016 tilinpäätöksessä oli varainhankinnan tuottoihin laskettu yhteen varainhankinnan kulut, vaikka ne olisi kuulunut vähentää. Tästä syystä tilikauden alijäämäksi ilmoitettu luku on virheellinen. Samassa asiakirjassa oli näkyvissä vuoden 2015 tuloslaskelma, jossa kyseessä oleva kohta oli laskettu oikein.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden (liite 4) kohdassa 10.2 todetaan, että avustuksen käytön valvonta kohdistuu avustusta saaneen yhteisön toimintaan ja taloudenhoitoon avustushakemuksessa ja sen liitteissä esitettyjen tietojen perusteella. Kohdassa 9.4 todetaan, että hyväksyttävä selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä on edellytys seuraavan avustuksen maksamiselle.

Vuotta 2018 koskevien avustushakemusten käsittelyn yhteydessä valvottiin vuodelle 2016 myönnettyjen avustusten käyttöä. Kaapatut Lapset ry:n vuodelle 2016 saaman 4 000 euron avustuksen käyttöselvitystä ei voitu hyväksyä, koska kyseisen vuoden tuloslaskelmassa oli virhe. Taloudenhoidon osalta avustuksen ehdot eivät siis täyty, koska hallitus, tilintarkastaja ja yhdistyksen kokous ovat hyväksyneet virheen sisältävän tilinpäätöksen vuodelta 2016.

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että toimialajohtajan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustushakemus Kaapatut Lapset ry.

2

Toimialajohtajan päätös avustuksista vuodelle 2018, 19.12.2017, § 106

3

Oikaisuvaatimus Kaapatut Lapset ry, ilman allekirjoitusta

4

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Sosiaali- terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaapatut Lapset ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Johanna Simpanen ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

Kaapatut Lapset ry:n avustushakemus on tämän asian liitteenä 1. Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 13.3.2018 klo 12.00−16.00 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519.

Toimialajohtajan yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 19.12.2017, 106 § on tämän asian liitteenä 2.

Yhdistyksen oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 3.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet (12.12.2011) ovat tämän asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on tämän asian liitteenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Kaapatut Lapset ry pyytää oikaisemaan avustuspäätöksen todeten, että tilinpäätös vuodelta 2016 on oikein laadittu eikä siinä ole epäselvyyksiä. Oikaisuvaatimuksen mukana on lähetetty sähköpostiviestiketju, jossa tilitoimisto ja tilintarkastaja selostavat asiaa.

Tilintarkastaja toteaa, että vuoden 2016 kirjanpidossa eräs siirtovelkakirjaus purettiin siten, että vastakirjaus tehtiin varainhankintakulutilin kredit-puolelle. Tämän vuoksi varainhankinnan kulut-erä tilinpäätöksessä muuttui plus-saldoiseksi. Oikeampi ratkaisu olisi tilintarkastajan mielestä ollut tehdä siirtovelkakirjauksen purku taseeseen.

Tilintarkastaja kertoo, että ei vaatinut tämän ainoan tilinpäätökseen liittyvän asian korjausta, koska katsoi että kyseinen erä ei ollut kokonaisuuden kannalta olennaisen suuri, eikä tilinpäätös esitetyssä muodossa antanut olennaisesti väärää kuvaa yhdistyksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Toimitetuista tiedoista käy ilmi, että tilintarkastaja hyväksyi tillinpäätöksen, vaikka oli tietoinen siitä, että se sisältää virheen. Menettelyä ei voida pitää hyväksyttävänä, joten perusteita oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle ei ole.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustushakemus Kaapatut Lapset ry.

2

Toimialajohtajan päätös avustuksista vuodelle 2018, 19.12.2017, § 106

3

Oikaisuvaatimus Kaapatut Lapset ry, ilman allekirjoitusta

4

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Sosiaali- terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaapatut Lapset ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut

Talouden tuki

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566