Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

13.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 67

Suomen Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin osaston oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä

HEL 2018-000416 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Suomen Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin osaston oikaisuvaatimuksen toimialajohtajan avustuspäätöksestä 19.12.2017, 106 §.

Perustelut

Toimialajohtajan päätökset järjestöjen tekemistä avustushakemuksista perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettaviin yleisohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 (288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin.

Suomen Punaisen Ristin (SPR) Pohjois-Helsingin osasto anoi vuodelle 2018 sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 5 500 euroa kuuden helsinkiläisen SPR-osaston (Helsingin ja Uudenmaan piiri, Itä-Helsingin osasto, Kallio-Käpylän osasto, Keski-Helsingin osasto, Kontulan osasto, Pohjois-Helsingin osasto ja Töölön osasto) yhteisen ystävävälityksen, nuori nuorelle -välityksen ja saattajavälityksen toimintaedellytysten turvaamiseen eli tilavuokraan ja puhelinkuluihin. Välitys on itsenäinen yksikkö, jonka hallinnon hoitaa Pohjois-Helsingin osasto.

Toimialajohtaja myönsi avustusta 500 euroa todeten, että avustetaan tukirahalla ja edellytetään, että toimintaan osallistuvat osastot rahoittavat toimintaa siten kun siitä on sovittu (sopimus 29.9.2010). Vastuuosaston omavaraisuusaste on erinomainen ja edelliseltä tilikaudelta on ylijäämää.

Hakemuksen liitteenä olevasta sopimuksesta kävi ilmi, että jokainen osapuolena oleva osasto on sitoutunut ottamaan omassa toimintasuunnitelmassaan huomioon Välityksen toiminnan sekä budjetoimaan talousarvionsa varoja Välityksen menoja varten. Osapuolina olevista osastoista ainakin kolmen taseen oma pääoma oli vuonna 2016 kymmeniä ja jopa satoja tuhansia euroja ja piirin osalta se oli yli 5 milj. euroa. Näitä varoja oli talletettu niin kutsuttuun Järjestöpankkiin.

SPR:n taloussäännön mukaan järjestöllä on sisäinen Järjestöpankki, johon muiden muassa vastaanotetaan järjestöyksiköiden talletuksia. SPR:n talouspäälliköltä tarkistettiin avustushakemusten käsittelyvaiheessa, että osastot voivat käyttää toimintaansa järjestöpankkiin tallettamiaan varoja. Tällä perustella voidaan olettaa, että osastot pystyvät rahoittamaan Välityksen toiminnan pääosin itse.  

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden (liite 4.) kohdassa 6.1.g todetaan, että avustuksia myönnettäessä on otettava huomioon muiden muassa hakijan omat varat. Näin on avustuspäätöksessä menetelty.

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että toimialajohtajan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustushakemus Suomen Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin osasto

2

Toimialajohtajan päätös avustuksista vuodelle 2018, 19.12.2017, § 106

3

Oikaisuvaatimus Suomen Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin osasto, ilman allekirjoitusta

4

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

SPR:n Pohjois-Helsingin osasto

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Johanna Simpanen ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

Suomen Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin osaston avustushakemus on tämän asian liitteenä 1. Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 13.3.2018 klo 12.00−16.00 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519.

Toimialajohtajan yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 19.12.2017, 106 § on tämän asian liitteenä 2.

Osaston oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 3.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet (12.12.2011) ovat tämän asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on tämän asian liitteenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Suomen Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin osasto pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että sille myönnetään Välitykselle haettu 5 500 euron avustus.

Perusteluina esitetään, että SPR:n Pohjois-Helsingin osaston varallisuutta ei voida ottaa huomioon tässä asiassa, koska Välityksen varat ovat osaston kirjanpidossa erillisvarallisuutta. Lisäksi todetaan, että Välityksessä mukana olevat osastot sijoittavat toiminaan henkilöpääomana 20 ystävävälittäjää, 200 vapaaehtoista ystävää, 6 sosiaalipalvelukouluttajaa, johtoryhmätyöskentelyn sekä rahastonhoitajan ja kirjanpitäjän panokset. Lisäksi todetaan, että päättäjä on tulkinnut väärin välityksestä tehtyä sopimusta ja kuvataan Välityksen rahoitusmalli.

Vielä todetaan, että vuodelle 2017 Ystävävälitykseen myönnettiin avustusta SPR:n Helsingin ja Uudenmaan piirin kautta. Oikaisuvaatimuksessa tuodaan esille, että tätä päätöstä koskeva valitus on vireillä Helsingin hallinto-oikeudessa.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että sopimuksessa edellytetään osastojen rahoitusta nimenomaan sellaisissa tilanteissa, missä toimintaan ei saada avustuksia tai muuta rahoitusta. Juuri tämän perusteella toimialajohtaja on tehnyt päätöksen avustaa tukirahalla, koska on ilmeistä, että osastot pystyvät rahoittamaan toiminnan itse. Tästä syystä oikaisuvaatimusta ei ole syytä hyväksyä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustushakemus Suomen Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin osasto

2

Toimialajohtajan päätös avustuksista vuodelle 2018, 19.12.2017, § 106

3

Oikaisuvaatimus Suomen Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin osasto, ilman allekirjoitusta

4

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

SPR:n Pohjois-Helsingin osasto

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut

Talouden tuki

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566