Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

13.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 61

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan viran täyttämisestä

HEL 2018-002622 T 01 01 01 01

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon sosiaali- ja terveystoimen perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan viran täyttämisestä:

"Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan virkaa haki 18 henkilöä. Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto oli kaikilla hakijoilla. Kokemusta vaativista johtamistehtävistä oli 9 hakijalla. Hakuilmoitus ja yhteenveto hakijoista ovat asian liitteinä.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä: Anna Cantell-Forsbom, Jussi Merikallio, Anne Murtonen ja Maarit Sulavuori, joilla arvioitiin olevan riittävää sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta sekä halukkuutta ja valmiutta osallistua tarvittaessa myös maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun.

Hakijoita haastattelivat 24.−25.1.2018 toimialajohtaja Juha Jolkkonen, hallintojohtaja Tiina Mäki, työvoimasuunnittelija Tiina Luoma sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajat Sanna Vesikansa, Seija Muurinen ja Karita Toijonen.

Hakemusten ja haastattelujen jälkeen psykologinen henkilöarviointi tehtiin kahdelle hakijalle: Anna Cantell-Forsbom ja Maarit Sulavuori. Henkilöarvioinnit toteutti Psycon Oy.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan tehtävänä on johtaa perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuutta sekä toimia esimiehenä palvelukokonaisuuteen kuuluville palvelujen päälliköille. Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuus muodostuu neljästä palvelusta: lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, lastensuojelu, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö sekä vammaistyö. Viran hoitaminen edellyttää suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa, kokemusta vaativista johtamistehtävistä, riittävää sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta sekä halukkuutta ja valmiutta osallistua tarvittaessa myös maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. Lisäksi sosiaalipalvelujen osaaminen katsottiin eduksi.

Molemmilla kärkihakijoilla on kokemusta vaativista johtamistehtävistä, riittävää sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta sekä halukkuutta ja valmiutta osallistua maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo hakemuksesta ilmenevän työ- ja johtamiskokemuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemuksen, haastattelun ja henkilöarvioinnin sekä hakijan toiminnasta muutoin saadun kokemuksen perusteella, että valtiotieteen lisensiaatti Maarit Sulavuori täyttää parhaiten perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan viran menestykselliseen hoitamiseen asetetut vaatimukset. Hän on toiminut Helsingin sosiaali- ja terveystoimen vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajana kesäkuusta 2016 lukien (tarkemmin 21.6.−31.5.2017 ja 3.10.2017−31.5.2018). Aiemmin hän on työskennellyt Helsingissä nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajana, Keravalla sosiaalijohtajana ja Vantaalla aikuissosiaalityön palvelupäällikkönä sekä lasten ja perheiden palvelujen johtajana. Lisäksi hänellä on työkokemusta sosiaalityöntekijänä sekä johtavana sosiaalityöntekijänä eri työnantajien palveluksessa.

Maarit Sulavuoren valintaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan tehtävään puoltavat vahva kokemus vaativista sosiaalialan johtamistehtävistä, näytöt uudistusten toteuttamisesta sekä johdonmukaisuus ja tavoitteellisuus toimintatavoissa. Maarit Sulavuori tuntee perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden palvelut, tuntee alaa ohjaavan lainsäädännön, ja tunnistaa keskeiset toimintaympäristön muutokset. Maarit Sulavuoren johtamistyyli on valmentava ja yhdessä tekemistä korostava."

Käsittely

Todettiin, että seuraava henkilö on esteellinen osallistumaan asiasta käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon:

vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori, esteellisyyden syy: asianosainen virkaa hakeneena (hallintolaki 28.1 § 1 kohta)

Vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori oli poistuneena kokoustilasta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta haastatteli asian käsittelyn yhteydessä Maarit Sulavuorta, jolloin seuraavat sosiaali- ja terveyslautakunnan vakiokokoonpanoon kuuluvat henkilöt poistuivat kokoustilasta: sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi, hallintojohtaja Tiina Mäki, viestintäpäällikkö Jaana Juutilainen-Saari ja lakimies Maija Haapala.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja, puhelin: 310 42215

juha.jolkkonen(a)hel.fi

Tarja Näkki, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42870

tarja.nakki(a)hel.fi

Liitteet

1

työpaikkailmoitus

2

hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus kehotti 20.11.2017 sosiaali- ja terveystoimialaa käynnistämään perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan viran julkisen haun hallintosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin. Viran kokonaispalkka on 8 175,04 euroa kuukaudessa.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää palvelukokonaisuuden johtajan virkaan ottamisesta. Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja on päättänyt esittää, että sosiaali- ja terveyslautakunta antaa asiasta lausuntonsa ennen päätöksentekoa.

Tehtävän täyttömenettely

Julkinen virkahaku toteutettiin Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta ajalla 5.−22.1.2018. Hakuaika päättyi 22.1. klo 16.00. Lisäksi virkahausta tiedotettiin Helsingin Sanomissa 6.1.2018 sekä LinkedInissä.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan palvelukokonaisuuden johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan haettiin valmentavaa ja ketterää johtajaa ja tiimipelaajaa, jolla on kyky innostua ja innostaa, rohkeutta uudistua ja uudistaa, ja johon voi luottaa ja joka antaa tilaa ja luottaa muihin. Viran hoitaminen edellyttää kokemusta vaativista johtamistehtävistä, riittävää sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta sekä halukkuutta ja valmiutta osallistua tarvittaessa myös maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. Erityisesti sosiaalipalvelujen osaaminen katsottiin eduksi.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125§:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävänä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja, puhelin: 310 42215

juha.jolkkonen(a)hel.fi

Tarja Näkki, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42870

tarja.nakki(a)hel.fi

Liitteet

1

työpaikkailmoitus

2

hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566