Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/20

 

13.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 77

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavia sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemiä päätöksiä:

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 26.2.2018

23 § Sähköisen palvelusetelitoiminnan sääntökirja suun terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 28.2.2018

24 § Sijaisen määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla palvelukokonaisuuksien johtajille ja hallintojohtajalle 1.3.2018 lukien

25 § Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan lääkintäpäällikön nimeäminen

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 1.3.2018

26 § Sosiaali- ja terveystoimiala, sijaishuoltopaikan suorahankinta, Ilvesmäki, Familar (Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 3.3.2018

27 § Eteläisen kotihoidon, Kivelän monipuolisen palvelukeskuksen ja Töölön monipuolisen palvelukeskuksen henkilöstöhallinnon delegoinnin muuttaminen ajalla 1.3.2018 - 31.12.2019

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 7.3.2018

28 § Sosiaali- ja terveystoimialan ympäristötyöryhmän nimeäminen

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 9.3.2018

29 § Metsälän vastaanottokeskuksen Helsingin säilöönottoyksikön käteiskassan lakkauttaminen

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 12.3.2018

30 § Toimialajohtajan päätös lisäavustuksesta Loisto setlementti ry:lle vuodelle 2018.

Käsittely

Esteelliset: sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Tiina Mäki

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

hallintojohtaja

Tiina Mäki

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566